ՓՊ խորհուրդը որոշել է ՄԻՊ միջոցով բարձրացնել քրեադատավարական որոշ նորմերի սահմանադրականության հարցը

18:02 • 19.09.17 

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհուրդը որոշում է կայացրել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (երրորդ նախադասության) սահմանադրականության հարցով ՀՀ սահմանադրական դատարան դիմելու վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին:

Ինչպես տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի
աշխատակազմից, հիշատակված քրեադատավարական նորմերը վերաբերում են մեղադրյալի կամքին հակառակ հանրային պաշտպան նշանակելու դեպքերին, որոնք են՝

- կասկածյալի կամ մեղադրյալի համար դժվար է ինքնուրույն իրականացնել պաշտպանության իր իրավունքը' համր, կույր, խուլ լինելու, խոսքի, լսողության, տեսողության ֆունկցիաների այլ էական խանգարման, երկարատև ծանր հիվանդության, ինչպես նաև տկարամտության, բացահայտ մտավոր անզարգացածության, այլ ֆիզիկական կամ հոգեկան պակասությունների հետևանքով.
- կասկածյալի կամ մեղադրյալի մոտ առկա է հոգեկան հիվանդություն կամ ժամանակավոր հիվանդագին հոգեկան խանգարում.
- կասկածյալը կամ մեղադրյալը չի տիրապետում կամ ոչ բավարար չափով է տիրապետում քրեական դատավարության լեզվին.
- հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ մեղադրյալն անչափահաս է.
- քրեական հետապնդումն իրականացվում է այն անձի նկատմամբ, որին վերագրվում է քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքի կատարում անմեղսունակության վիճակում.
- կասկածյալը կամ մեղադրյալն անգործունակ է.
- դատական քննության արագացված կարգի կիրառման դեպքում.
- դատարանը կիրառում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 314.1-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սանկցիան (դահլիճից հեռացնելը)։

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհուրդը գտել է, որ՝

Հակադրվում են մի կողմից մեղադրյալի՝ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու հիմնարար իրավունքը, մյուս կողմից՝ դատարանի՝ արդյունավետ իրավաբանական ներկայացուցչություն ապահովելու (որպես արդար դատական քննության ընդհանուր իրավունքի բաղկացուցիչ մաս) պարտականությունը, որի շրջանակներում դատարանը երբեմն կարող է կիրառել պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչության ինստիտուտը։ Իր հերթին, այս երկուսը հակադրվում են պաշտպանությունը ստանձնելիս մեղադրյալի համաձայնությունը հստակորեն ստանալու դատավարական երաշխիքին։

Քրեական դատավարության օրենսգիրքը բավարար հստակությամբ չի սահմանում պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչության ինստիտուտը և դրա փոխհարաբերությունը մեղադրյալի՝ իր ընտրած պաշտպանի միջոցով կամ անձամբ պաշտպանվելու ինստիտուտների հետ, որոնք կարգավորվում են ՀՀ Սահմանադրության 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի գ-կետով։ Մասնավորապես, դատավարական օրենսգիրքը որոշակիորեն և հստակորեն չի կարգավորում, թե ո՞ր դեպքում է պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչություն ապահովելու պետության՝ ի դեմս դատարանի պարտականությունը գերակայում մեղադրյալի՝ իր ընտրած պաշտպանի միջոցով անձամբ պաշտպանվելու հիմնարար իրավունքին։ Հստակության բացակայությունը իրավակիրառ պրակտիկայում հանգեցրել է խառնաշփոթի, որը լայնորեն լուսաբանվում է լրատվամիջոցների կողմից և քննարկվում հանրային լայն շրջանակներում, որի արդյունքում հաճախ ներկայացվում է թյուր կարծիք, թե մեղադրյալի՝ իր ընտրած պաշտպանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունքը բացարձակ իրավունք է։

Օրենքի իրավակարգավորումները, որոնք վերաբերում են պաշտպանի իրավավիճակ ձեռք բերելուն, մասնավորապես՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասը փաստաբանի կողմից պաշտպանի իրավավիճակ ձեռք բերելու միակ պայման է դիտարկում կասկածյալի կամ մեղադրյալի համաձայնությունը: Ընդ որում, համաձայնությունը պետք է ստացվի հստակորեն, աներկբայորեն և դատավարական երաշխիքների ուղեկցությամբ։ Սա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիրքորոշումն է բոլոր այն գործերով, որոնցում իրավունքի մասին հարցը վերաբերում է մեղադրյալի՝ անձամբ կամ իր ընտրած փաստաբանի կամ անվճար իրավաբանական օգնության եղանակով պաշտպանվելու երեք հիմնարար իրավունքների ապահովմանը։ Մինչդեռ, երբ դատարանը Օրենքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի ուժով առանց ամբաստանյալի համաձայնության հանրային պաշտպանին ներգրավվում է որպես ամբաստանյալի պաշտպան, այդպիսով կիրառելով պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչության ինստիտուտը, դրանով ստեղծվում է հակասություն 68-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հետ։ Ստացվում է, որ որպես ընդհանուր պայման պաշտպանը իր լիազորությունները ստանձնում է մեղադրյալի համաձայնությամբ, մինչդեռ մեղադրյալի նկատմամբ սանկցիայի կիրառման դեպքում այդ համաձայնության ստացումը էական չէ, քանի որ գործում է վարույթին պաշտպանի պարտադիր մասնակցության կանոնը՝ անկախ մեղադրյալի համաձայնության առկայությունից։ Հասկանալի է, որ այս իրավիճակը երկու տարբեր ինստիտուտների բախում է, որի փոխհարաբերակցումը օրենսգիրքը պետք է հստակորեն կարգավորի՝ խուսափելու համար իրավական անորոշությունից։

Մինչդեռ դատավարական օրենսգիրքը չի սահմանում, թե ո՞ր գերակա շահի կամ իրավունքի առկայության դեպքում է հնարավոր մեղադրյալի՝ իր ընտրած պաշտպանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունքը ստորադասել պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչություն ապահովելու դատարանի պարտականությանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը սահմանում է, որ դա արդարադատության գերակա շահն է, ըստ որի թեև, որպես ընդհանուր կանոն, մեղադրյալի՝ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունքը պետք է հարգել, սակայն ընտրություն կատարելու այդ իրավունքը դատարանի կողմից կարող է անտեսվել կամ ստորադասվել, եթե դրա համար առկա են վերաբերելի և բավարար հիմքեր՝ պայմանավորված արդարադատության գերակա շահով (Մեֆտահն ու այլոք ընդդեմ Ֆրանսիայի (ՄՊ), թիվ 32911/96 35237/97 34595/97, կետ 45):

Հետևաբար, քրեադատավարական օրենսգիրքը պետք է հստակորեն սահմանի «արդարադատության գերակա շահ» սկզբունքը, ինչպես նաև չափանիշներ ու գուցե նաև չափորոշիչներ, որոնց օգնությամբ դատավորը հնարավորություն կունենա որոշել, թե արդյոք առկա են վերը նշված «վերաբերելի» ու «բավարար» հիմքերը, որպեսզի հաստատված համարվի արդարադատության գերակա շահի առկայությունը:

Քանի դեռ քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի սահմանում մեղադրյալի՝ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու հիմնարար իրավունքից շեղվելու, նահանջելու նյութաիրավական և ընթացակարգային հիմքերը, կշարունակվի պահպանել իրավական անորոշություն քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի կիրառության հարցում, երկու մրցակցող ինստիտուտների՝ պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչության ինստիտուտի և իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու հիմնական իրավունքի միջև։

Վերը նշվածը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, ինչպես նաև նույն օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը և 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասը (երրորդ նախադասությունը) հակասում են ՀՀ Սահմանադրության 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետի սահմանադրաիրավական բովանդակությանը՝ այնքանով, որքանով հստակորեն չեն սահմանում այն նյութաիրավական և ընթացակարգային հիմքերը և պայմանները, որոնց առկայության պարագայում է հնարավոր մեղադրյալի՝ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվելու իրավունքը անտեսել և կիրառել պարտադիր իրավաբանական ներկայացուցչության ինստիտուտը:

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

11:03 • 19/10

Չինաստանում 73.000-ից ավելի պաշտոնյա է պատժվել կոռուպցիայի ու կարգապահության խախտման մեղադրանքով

10:57 • 19/10

«Ժողովուրդ». Հայաստանում եզդիները զբաղվում են գորտերի առքուվաճառքով

10:57 • 19/10

Ինչպե՞ս խուսափել Ղարաբաղում նոր պատերազմից՝ լսումներ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում

10:56 • 19/10

Ծանրամարտի ԵԱ. Ժորժ Եղիկյանը փոքր բրոնզե մեդալ է նվաճել

10:54 • 19/10

«Առավոտ». Մալաթիայում Դեղատների բիզնեսի կատաղի պայքար է

10:53 • 19/10

Տիգրան Բարսեղյան. Գիտենք Ռեալ Սոսյեդադի հետ խաղի կարևորությունն ու ամեն ինչ կանենք դրական արդյունքի համար

10:48 • 19/10

«Ժամանակ». Վարչապետի երրորդ թեկնածուն. որտեղից է գալիս քար լռությունը

10:47 • 19/10

Ամփոփվել են Արևորդի 7-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնի արդյունքները

10:46 • 19/10

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն Ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ է ստորագրել

10:42 • 19/10

Երևանում թալանել են ՀՀ սփյուռքի փոխնախարարին. shamshyan.com

10:42 • 19/10

Ուզում ենք ունենալ մրցունակ, առաջադեմ ազգ՝ Հայաստանի համար տեղ ապահովելով գլոբալ մակարդակում. Կարեն Կարապետյան

10:35 • 19/10

Ռուս կինն իրավունք չունի տղամարդուն ծնկի չբերել. Ջիգարխանյանը պատմել է երիտասարդ կնոջ հետ լուրջ տարաձայնությունների մասին (լուսանկարներ)

10:30 • 19/10

Ինչպես Բրիջիտ Մակրոնին հաջողվեց ջինսե տաբատը ներառել պաշտոնական «դրես կոդում» (լուսանկարներ)

10:29 • 19/10

«Ժամանակ». Կարեն Կա­րապետյանը ԵՄ պաշտոնյա­ների համար ՀՀ վարչապետի պաշտոնի «ֆավորիտը» չէ

10:19 • 19/10

«Ժողովուրդ». Աշխատում ենք համագործակցված. Վ. Եղիազարյանը՝ ՀՀ քննչական կոմիտեի և ոստիկանության միջև լարվածության մասին  

10:08 • 19/10

Ստամբուլում ձերբակալվել է «Անադոլու քյուլթուր» հիմնադրամի ղեկավար, հայտնի գործարար ու գործիչ Օսման Քավալան

09:58 • 19/10

«Ժամանակ». Իշխանության ներսում մեծ համաձայնություն է կայացել. Սերժ Սարգսյանի ու Կարեն Կարապետյանի դերերը բաշխված են

09:53 • 19/10

Իրաքյան Քրդստանը երբևէ չի ցանկացել պատերազմ Բաղդադի հետ. Քրդստանի ԱԳՆ

09:52 • 19/10

«Հրապարակ». Նելլի Դուրյանը ջղաձգվել է, երբ լրագրողը հարց է ուղղել իր հայտարարագրած պատկառելի ունեցվածքի աղբյուրի մասին

09:35 • 19/10

Հս. Կորեան խոստացել է «անհավանական» ու «անսպասելի» հարված հասցնել ԱՄՆ-ին

09:33 • 19/10

«Հայկական ժամանակ». Բռնություններ մանկապարտեզում. 5-ամյա տղան հոգեբանի է այցելում

09:33 • 19/10

ՃՏՊ Երևանի Մամիկոնյանց-Տիգրանյան փողոցների խաչմերուկում. տաքսիի ուղևորը մահացել է

09:24 • 19/10

ԵՄ որոշ երկրներ չեն հասցրել թարգմանել Հայաստանի հետ համաձայնագրի տեքստը, խնդրի կարգավորման համար քայլեր են արվում. Շիրակ Թորոսյան

09:21 • 19/10

«Հայկական ժամանակ». Դանիական հիմնադրամը խզել է Թեղուտի հանքի շահագործման համար տրամադրած վարկի համաձայնագիրը

09:10 • 19/10

«Ժողովուրդ». ԼՂ խնդրի կարգավորման գլխավոր հարցը կոնֆլիկտի կող­մերի կողմից հարցի ուժային լուծման ցանկացած փորձի մերժումն է. Վլադիմիր Կազիմիրով

09:05 • 19/10

Երևանում և 6 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

08:55 • 19/10

«Հրապարակ». ԵՄ հարևանության ծրագրի վերջնական ստորագրումը հնարավոր է ձգվի մինչև տարեվերջ

08:49 • 19/10

«Ժողովուրդ». Էդուարդո Էռնեկյանին պատկանող «Հայփոստ»-ը դատի է տվել Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած «ՀՎԿ»՝ նախկին «Օրինաց երկիր»-ին

08:39 • 19/10

Կալիֆորնիայում զույգը փրկվել է հրդեհից՝ 6 ժամ պատսպարվելով լողավազանում (լուսանկար)

08:34 • 19/10

«Ժամանակ». Լևոն Հայրապետյանի քրեական գործի դատաքննությունը հետմահու կշարունակվի

08:20 • 19/10

«168 ժամ». Հողեր ոչ մեկը ոչ մեկին չի փոխանցելու. Գրիգորի Տրոֆիմչուկ

06:42 • 19/10

Խարկովում վրաերթի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 6-ի. վարորդը 20 տարեկան աղջիկ է եղել

05:57 • 19/10

Բարզանին ի՞նչ գործ ունի Քիրքուքի հետ. Թուրքիայի նախագահ

05:22 • 19/10

Բրազիլիայի խորհրդարանի հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել նախագահ Թեմերին մեղադրանք առաջադրելուն

04:34 • 19/10

ԱՄՆ-ի այգիներից մեկում հրաձգություն իրականացնողին ձերբակալել են

03:51 • 19/10

ՃՏՊ Մամիկոնյանց-Տիգրանյան փողոցների խաչմերուկում. կան տուժածներ

03:29 • 19/10

Բեռլուսկոնիի կարծիքով Իտալիայի բոլոր մարզերում հարկավոր է ինքնավարության շուրջ հանրաքվեներ անցկացնել

03:02 • 19/10

Խոշոր վթար Գորիս-Երևան ավտոճանապարհին. կան տուժածներ

02:38 • 19/10

ԻՊ հանդեպ հաղթանակից հետո կարող է գրանցվել ահաբեկչական սպառնալիքի աճ

02:06 • 19/10

Խարկովում արտաճանապարհայինը վրաերթի է ենթարկել անցորդներին

01:41 • 19/10

Վթար Նորատուս գյուղի ավտոճանապարհին. կան վիրավորներ

01:27 • 19/10

3:3. Չելսին և Ռոման գերդրամատիկ հանդիպում անցկացրին

01:15 • 19/10

Ֆինլանդիայի նախագահը խոստովանել է, թե ինչպես է ընդհանուր լեզու գտել Պուտինի հետ

01:08 • 19/10

Հրդեհ Իջևանում. ամբողջովին այրվել է ավտոմեքենա

00:47 • 19/10

B խումբ. ՊՍԺ-ն և Բավարիան խոշոր հաշվով հաղթանակներ տարան (տեսանյութ)

00:39 • 19/10

A խումբ. ՄՅՈւ-ն նվազագույն հաշվով հաղթեց Բենֆիկային, ԲԿՄԱ-ն պարտվեց Բազելին (տեսանյութ)

00:25 • 19/10

Բարսելոնան 10 ֆուտբոլիստներով հաղթեց Օլիմպիակոսին, Յուվենտուսը 3 միավոր կորզեց

23:53 • 18/10

Չեմպիոնների լիգա. Առաջին խաղակեսերում գրանցված գոլերի տեսանյութերը

23:51 • 18/10

Toyota-ն ջրածնով աշխատող հարյուրավոր ավտոբուսներ կհանի երթևեկության Տոկիոյում

23:43 • 18/10

Սատուրնի արբանյակի եղանակը նման է Երկրի եղանակային պայմաններին

23:39 • 18/10

Շումախերի որդին մտադրվել է հանդես գալ «Ֆորմուլա-1»-ում

23:30 • 18/10

Apple-ի $4999 արժողությամբ նորագույն iMac Pro-ն երբևէ թողարկած ամենահզոր համակարգիչը կլինի. Geekbench

23:23 • 18/10

Քրդերն Իրաքում կորցրեցին այն ամենն, ինչը ձեռք էին բերել Սադամ Հուսեյնի տապալումից հետո. The Independent

23:18 • 18/10

Գիտնականներն ապացուցել են, որ մարդու միտքը շարունակում է աշխատել նույնիսկ մահից հետո

23:12 • 18/10

ԱՄՆ-ի այգիներից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել. կան զոհեր

23:02 • 18/10

Հայկական կողմն այդքան էլ միամիտ չէ, որ լիարժեք հավատա, թե պայմանավորվածությունները կկատարվեն․ փորձագետը՝ Սարգսյան-Ալիև հանդիպման մասին

22:58 • 18/10

Չեմպիոնների լիգա. Բենֆիկա-Մանչեսթեր Յունայթեդ. մեկնարկային կազմեր և ուղիղ հեռարձակում

22:56 • 18/10

Ձողապարը կարող է օլիմպիական մարզաձև ճանաչվել

22:44 • 18/10

Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը խոսել է իր 50-ամյակի առթիվ նախագահի նվերի մասին

22:38 • 18/10

Քսենիա Սոբչակը հայտարարել է ՌԴ նախագահական ընտրություններին թեկնածություն դնելու մասին

22:26 • 18/10

Վարչական գործերն ուշ քննելու պատճառը միայն դատավորների թիվը չէ, այլ նրանց մարդկային գործոնը. փաստաբանը` ԱՆ-ի նախագծի մասին

22:21 • 18/10

Lamborghini-ն ցուցադրել է իր առաջին արտաճանապարհայինը հավաքման փուլում (տեսանյութ)

22:12 • 18/10

Հանրային տարբեր խնդիրներով զբաղվող 12 նախաձեռնություններ միավորվել են և խորհուրդ ձևավորել. օրակարգում առայժմ բնապահպանական հարցեր են

22:00 • 18/10

Չեմպիոնների լիգա. Աթլետիկոն չկարողացավ հաղթել 10 հոգով մնացած Ղարաբաղին (տեսանյութ)

21:57 • 18/10

Հայաստանը չի կարող քրդական հիմնախնդրում գործոն դառնալ, քանի որ առայժմ սուբյեկտային վարք չի ցուցաբերում. Սարո Սարոյան

21:46 • 18/10

Լուսանկարներ, որոնք պատկերում են աշխարհի լավ կողմը

21:42 • 18/10

Չեմպիոնների լիգա. Չելսի-Ռոմա. մեկնարկային կազմեր և ուղիղ հեռարձակում

21:38 • 18/10

ԱՄՆ դեսպանատան դիմաց բախվել են 06-ն ու Mitsubishi-ն. վիրավորների թվում ԱՄՆ դեսպանատան և ՀՀ ՊՆ աշխատակիցներ կան. Shamshyan.com

21:29 • 18/10

Չեմպիոնների լիգա. Բարսելոնա-Օլիմպիակոս. մեկնարկային կազմեր և ուղիղ հեռարձակում

21:29 • 18/10

Ինստիտուտների միավորումը տնօրենի անձով պայմանավորված չէ. Ալեքսանդր Բազարչյանը` կառավարության նախագծի մասին

21:27 • 18/10

Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանությունները կասեցրել են համընդհանուր ընտրությունների նախապատրաստումը

21:22 • 18/10

ԵՄ-ն պատրաստ է օգնել մեզ փոխարինող հզորություն գտնելու հարցում, իսկ դա նշանակում է, որ կարելի է նոր ատոմակայանի կառուցման խնդիր դնել. մասնագետ

21:16 • 18/10

Ամերիկացիները փչովի բնակելի հարթակ են ուղարկելու Լուսնի ուղեծիր

21:12 • 18/10

«Կոնվերս բանկից» խոշոր չափերի գումարի հափշտակության քրգործով հանցագործության մեկ այլ դեպք է բացահայտվել. տաքսու վարորդ է կալանավորվել

21:03 • 18/10

Եվս մեկ անգամ ամենաառողջ զանգվածին՝ ուսանողներին դիպչելը լուրջ հետևանքների է հանգեցնելու. փորձագետը՝ զինապարտության նոր կարգավորումների մասին

20:50 • 18/10

Թենիսիստ Միլոշ Ռաոնիչը մրցաշրջանն ավարտել է ժամկետից շուտ

20:48 • 18/10

Ոստիկանապետն աշխատանքից ազատել և կադրերի ռեզերվ է ուղարկել Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի ոստիկանապետին

20:41 • 18/10

Այս տարի Գերմանիայի կողմից քաղաքական ապաստան ստացած թուրքերի թիվը 4 անգամ ավելի է 2016թ.-ից

20:34 • 18/10

Արա Բաբլոյանը հանդիպել է Լեհաստանի Սենատի մարշալեկի հետ

20:23 • 18/10

Վարչապետի մասնակցությամբ Գյումրիում բացվել է Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգված Ռուսթավելի փողոցը  

20:20 • 18/10

Վերջին 6 ամսում ԱՊՊԱ համակարգում գրանցվել է շուրջ 12.900 պատահար, կամ` պատահարների ընդհանուր թվի 53%-ը. վնասի չափը չի գերազանցել 100 000 դրամը

20:18 • 18/10

«Ռեալի» նախագահ. Չեմ ցանկանում քննադատել ՊՍԺ-ին

20:16 • 18/10

Հայտնի են զբոսաշրջիկների շրջանում ամենատարածված քաղաքները

20:10 • 18/10

Գումբուրդոյում խաչքար տեղադրելու հարցով որոշումը գրավոր կներկայացվի գյուղի բնակչությանը, և հետո կսկսվի գործընթացը. Վիրահայոց թեմի առաջնորդ

19:51 • 18/10

Ռոբեր Պիրես. Օզիլը ջղայնացած է, որ «Արսենալը» չի կարողացել հաղթող կազմ ստեղծել

19:50 • 18/10

Գյումրիում ճաշկերույթի ժամանակ սպանված երիտասարդի գործը դատարանում է. միայն դատավճիռը կփաստի՝ որքանով էր մեղադրանքը հիմնավոր. գլխավոր դատախազի խորհրդական

19:37 • 18/10

Ամերիկացին այրել է իր տունը՝ փորձելով սատկացնել իրեն անհանգստացնող սարդին

19:35 • 18/10

Հայաստանն ու ԵՄ–ն քննարկել են մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի հարցը (տեսանյութ)

19:14 • 18/10

Այն, ինչի մասին խոսում է Դավիթ Հարությունյանը, որևէ կապ չունի էներգետիկ անվտանգության հետ. էներգետիկ փորձագետ

19:12 • 18/10

Արագածոտնի մարզի 2 դպրոցների տնօրենների կատարած չարաշահումների փաստով քրգործեր են հարուցվել

19:09 • 18/10

Դավթաշենում 29-ամյա տղամարդուն ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու մեջ կասկածվողը ձերբակալվել է. ՔԿ

19:04 • 18/10

Վիգեն Սարգսյանը Կանադայի դեսպանի հետ քննարկել  է պաշտպանության բնագավառում հայ-կանադական համագործակցությունը

19:01 • 18/10

Մատս Հումելս. Ներկա պահին Բավարիան չի կարող համարվել Եվրոպայի լավագույն ակումբը

19:01 • 18/10

Ուժգորոդում սպանված հայ ձեռնարկատիրոջ վրա կրակել է նրա նախկին հայ գործընկերը

18:58 • 18/10

Հայաստան կայցելի Լեհաստանի արտգործնախարարը

18:56 • 18/10

Լեհաստանը հավասարակշիռ մոտեցում ունի ԼՂ հիմնախնդրի վերաբերյալ. Լեհաստանի նախագահ

18:53 • 18/10

Որոշ քրդեր օգնել են Քիրքուք մտնող բանակին իրենց անձնական շահերի համար. քուրդ քաղաքական գործիչ

18:41 • 18/10

ԱՄՆ խաղարկային վիզաների 2019թ. ծրագրով հայտերի ընդունման մեկնարկը տրված է. ավարտը կտրվի նոյեմբերի 22-ի կեսօրին

18:41 • 18/10

Վրաստան աջ ղեկով ավտոմեքենաների ներկրումը կրճատվել է 96 տոկոսով

18:36 • 18/10

Ֆուտբոլի Հայաստանի Մ19 աղջիկների հավաքականը պարտվեց Շոտլանդիային