Նոտարը պատասխանատվություն կկրի նաև իր` անզգուշությամբ արված խախտման համար, իսկ քաղաքացիները զերծ կմնան դատական քաշքշուկներից

15:24 • 09.11.16Tert.am–ի հետ զրույցում ՀՀ արդարադատության  նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը անդրադառնում է այն երկու կարևոր փոփոխություններին , որոնք բխում են «Նոտարիատի մասի» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթից, ինչպես նաև, թե  ինչ կտա կատարողական մակագրության ինստիտուտի ներդրումը:

- Հոկտեմբերին Ազգային ժողովն ընդունեց «Նոտարիատի մասի»  օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, որով վերանայվում են  մի շարք ինստիտուտներ, այդ թվում`  նոտարի գույքային պատասխանատվության վերաբերող դրույթները: Այս առումով ինչպիսի՞ կարգավորումներ են նախատեսվում:

- Մինչև օրենսդրական փաթեթի ընդունումը «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ նոտարի կողմից իր ծառայողական պարտականությունների խախտման հետևանքով պատճառված վնասի համար Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատվություն չի կրում: Այս դրույթը ՀՀ Սահմանադրական դատարանը իր ՍԴՈ-1271 որոշմամբ ճանաչել է  Սահմանադրությանը հակասող: Մասնավորապես, Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ մեր օրենսդրությունը չի երաշխավորում նոտարի կողմից ՀՀ  անունից իրականացրած գործունեության հետևանքով պատճառված վնասի  իրավաչափ հատուցումը և անձի սահմանադրական իրավունքների երաշխավորված պաշտպանությունը: Միևնույն ժամանակ,  անդրադառնալով պետության կողմից գույքային վնասի հատուցմանը`  Դատարանը նշել է, որ  հատուցումը չպետք է բացառապես իրականացվի  պետության հաշվին, և   բավարար է միայն պետության կողմից հատուցման պատշաճ մեխանիզմների նախատեսումը: Այս առումով արդեն ընդունված օրենքով նախատեսվել են մի շարք մեխանիզմներ նոտարի կողմից   պատճառված վնասի հատուցման համար: Նախ, ամրագրվել է, որ նոտարը  գույքային պատասխանատվություն է կրում իր կողմից  թե՛ դիտավորությամբ, թե՛ անզգուշությամբ թույլ տրված խախտման հետևանքով պատճառված վնասի համար, մինչդեռ նախորդ կարգավորմամբ  նոտարը պատասխանատվություն էր կրում միայն դիտավորությամբ պատճառված վնասի համար: Երկրորդ կարգավորումը, որ կցանկանայի առանձնացնել,  նոտարի պատասխանատվության ռիսկի ապահովագրման չափի բարձրացումն է: Եթե մինչև օրենքի ընդունումը այդ չափը չպետք է պակաս լիներ 3 միլիոն դրամից, ապա  ներկայումս  սահմանվում է, որ  պատասխանատվության ռիսկը ապահովագրվում է  նախորդ տարվա ընթացքում մատուցված ծառայությունների համար գանձված վճարի կրկնակիի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 6 միլիոն ՀՀ դրամը։

Բացի վերոգրյալից առավել կարևորվում է այն,  որ նոտարական պալատի կողմից պետք է ստեղծվի բացառապես նոտարների պատճառված վնասների հատուցման համար հատուկ պահուստային ֆոնդ: Ֆոնդի միջոցներով պետք է հատուցվեն նոտարի կողմից  պատճառված վնասները այն դեպքում, երբ վնասների չափը գերազանցում է նոտարի ապահովագրական գումարի չափը և անհնարին է նոտարի անձնական գույքի հաշվին բավարարել վնասն ամբողջությամբ: Այսպես օրինակ, եթե նոտարի կողմից անզգուշությամբ կամ դիտավորությամբ պատճառել  է 10 միլիոն դրամի վնաս և նա չունի բավարար միջոցներ վնասը հատուցելու համար, ապա այդ դեպքում  նախատեսվող կարգավորումը բացառում է այն իրավիճակը, որ քաղաքացին կզրկվի հատուցում ստանալու հնարավորությունից: Նման դեպքերում քաղաքացուն պատճառված վնասը կհատուցվի պահուստային ֆոնդից:

-Օրենքով ներդրվել է  նաև կատարողական մակագրության ինստիտուտը: Ձեր կարծիքով` ինչպիսի՞ խնդիրներ կլուծի կատարողական մակագրության ինստիտուտի ներդրումը:

-Կարծում եմ` կատարողական մակագրության ինստիտուտի ներդրումը  լրացուցիչ երաշխիք է արագ և արդյունավետ ընթացակարգերով պարտավորությունների կատարման ապահովման համար: Ներկայիս իրավակարգավորմամբ պարտավորության չկատարման դեպքում պարտատերը  պետք է դիմի դատարան, ապացուցի պարտավորության առկայությունը, պահանջվող գումարի չափը, որի հիման վրա նոր կարող է տրամադրվել կատարողական թերթ: Սա բավական ժամանակատար գործընթաց  է` հաշվի առնելով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը և գործերի քննության ժամանակատարությունը: Այդ իսկ պատճառով նախատեսվել է կատարողական մակագրության ինստիտուտը: Մեխանիզմը հետևյալն  է. գործարքի կողմերը կարող են կնքել նոտարական կարգով վավերացված համաձայնագիր, որով  իրենք համաձայնվում են տվյալ նոտարի կողմից վավերացված գործարքից բխող գումար վճարելու կամ գույք հանձնելու կամ սեփականության իրավունքը փոխանցելու պարտավորությունը չկատարելու դեպքում նոտարի կողմից կատարողական մակագրություն կատարելու վերաբերյալ։ Հենց այս մակագրությունն էլ հիմք է կատարողական թերթ տալու և հարկադիր կատարման համար:

-Իսկ նման կարգավորումը ռիսկե՞ր չի պարունակում պարտապանի համար:

-Հնարավոր բոլոր ռիսկերից խուսափելու համար սահմանվել են այն հստակ պայմանները, որոնց առկայության դեպքում միայն  կարող է տրամադրվել կատարողական մակագրությունը: Հարկ է նշել, որ կատարողական մակագրության թերթը տրվում է դիմումը ներկայացնելուց հետո եռօրյա ժամկետում, որից հետո այն սահմանված կարգով արդեն կարող է ներկայացվել հարկադիր կատարման: Ինչ վերաբերում է դատարանի կողմից կատարողական թերթ տրամադրելուն, պետք է նշել, որ կատարողական թերթը տրվում է դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց հետո և բացառիկ դեպքերում անհապաղ: Ինչը նշանակում է, որ կատարողական թերթ տրամադրելու համար,  նախ,  դատարանը պետք է վճիռ կայացնի հօգուտ պարտատիրոջ, վճիռը պետք է մտնի օրինական ուժի մեջ, ինչից  հետո նոր կտրամադրվի կատարողական թերթը: Այսինքն` կատարողական մակագրության պարագայում ժամանակի խնայողությունը ակնհայտ է: Ինստիտուտ ներդրումը էականորեն նաև կկրճատի դատարանների ծանրաբեռնվածությունը:

-Օրենքի նորամուծություններից է նաև իրավաբանական փաստերի հաստատումը: Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում իրավաբանական փաստերի հաստատումը վերապահել նաև նոտարներին, եթե նշված գործառույթը  արդեն իսկ իրականացնում են դատարանները:

– Մենք բոլորս էլ շատ հաճախ լսել ենք այնպիսի դեպքերի մասին, երբ,  օրինակ, մեկ տառի տարբերության պատճառով անհրաժեշտություն է լինում դիմել դատարան` իրավաբանական փաստ հաստատելու համար: Լինում են իրավիճակներ, երբ,  օրինակ,  անձի ազգանունը անձնագրի մեջ գրված է  մի կերպ, իսկ երեխայի ծննդյան վկայականում` այլ: Նման պարագայում խնդիր է առաջանում անձանց միջև կապը հաստատելու, օրինակ,  այն դեպքերում, երբ ծնողի  մահից հետո  պետք է ձևակերպել ժառանգությունը: Նմանատիպ իրավիճակների տարբեր դրսևորումները բազմաթիվ են: Շատ հաճախ  միակ լուծումը դառնում էր  դատարան դիմելը, ինչը բավական երկար գործընթաց է: Առաջարկվող կարգավորմամբ նոտարներին է վերապահվում այնպիսի  իրավաբանական փաստերի հաստատումը, ինչպիսիք են անձանց ազգակցական հարաբերությունները,  անձի` ուրիշի խնամքի տակ գտնվելը, ծննդյան, որդեգրման (դստերագրման), ամուսնության, ամուսնալուծության և մահվան գրանցումը և այլն:  Իհարկե, դատարաններինը նույնպես կշարունակեն հաստատել իրավաբանական փաստերը: Նոտարը իրականացնում է փաստերի հաստատումը միայն իրեն ներկայացված փաստաթղթային կապի հիման վրա, եթե ներկայացված փաստաթղթերից հստակ չի լինի խնդրարկվող փաստը կամ առավել ևս վեճ լինի փաստի վերաբերյալ, ապա նոտարը իրավասու չի լինի հաստատել այդ փաստը, և այն կհաստատվի դատարանի կողմից: Այսինքն` մեր կողմից նախատեսվել է իրավաբանական փաստի գործընթացը հեշտացնող մեխանիզմ այն դեպքերի համար, երբ չկա վեճ և ներկայացված փաստերից ակնհայտ է, որ իրավաբանական փաստը գոյություն ունի:

Անուշ Դաշտենց

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

23:25 • 24/09

ԿՀՎ նոր ղեկավարը կընդլայնի «բարդ երկրների» նկատմամբ հետախուզության մասշտաբները

23:21 • 24/09

ՖԻՖԱ. Կուրտուան՝ տարվա լավագույն դարպասապահ

23:10 • 24/09

ՖԻՖԱ. Տարվա լավագույն գոլի հեղինակը հայտնի է

23:07 • 24/09

Նեթանյահուն Պուտինի հետ զրույցում հերքել է Իլ-20-ի կործանման պատասխանատվությունը

22:56 • 24/09

Ռոբերտ Քոչարյանը դատական հայց է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ

22:32 • 24/09

Ամեն պահի պատրաստ ենք Կառավարության կիրառած փոփոխությունների շրջանակում քաղաքական գործունեություն ծավալել․ Վ․ Ավետիսյանը՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին

22:14 • 24/09

Apple-ն ավարտել է Shazam հավելվածի ձեռքբերման գործարքը

22:02 • 24/09

Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ռուանդայի նախագահի հետ

21:56 • 24/09

Opta. Սարգիս Ադամյանը` երկրորդ Բունդեսլիգայի խաղային օրվա լավագույն ֆուտբոլիստ (լուսանկար)

21:49 • 24/09

Պոմպեոն հայտարարել է ԱՄՆ-ի և ԿժԴՀ-ի ղեկավարների միջև գագաթնաժողով նախապատրաստելու մասին

21:32 • 24/09

Հայաստանի վարչապետն ու Կիպրոսի նախագահը Նյու Յորքում քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ուղղված հարցեր

21:16 • 24/09

Լուկաշենկոն հայտնել է Ուկրաինայի հետ սահմանն ամրապնդելու մասին

21:14 • 24/09

Այսօրվա հեղափոխության ճշգրիտ «ռեցեպտն» է՝ անել այն, ինչ չի ուզում ՀՀԿ-ն և երկիրը կգնա առաջ. Ա. Մանուկյանը՝ արտահերթ ընտրությունների մասին

21:12 • 24/09

Համաշխարհային օլիմպիադա. Հայաստանն ուժեղ գտնվեց Ճապոնիայից

20:58 • 24/09

Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ խոսել է ՀՀ-ում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին

20:56 • 24/09

Հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը՝ օգնել նոր քաղաքային իշխանություններին. Ա. Զուրաբյանը շնորհավորել է նորընտիր քաղաքապետին

20:35 • 24/09

Android-ով առաջին սմարթֆոնը տասը տարեկան է

20:21 • 24/09

2019 -ը դիմավորելու ենք նոր խորհրդարանով, նոր կառավարությամբ, նոր իրավիճակով. Մանուկ Սուքիասյան (տեսանյութ)

20:05 • 24/09

Լուիս Էնրիկե. Տեսակրկնությունները պետք են ֆուտբոլին

20:05 • 24/09

Եթե կուսակցությունները դասեր քաղեն Երևանի ընտրություններում պարտությունից, կարող է՝ ԱԺ ընտրություններում խնդիրներ առաջանան վարչապետի համար. Ա. Բադալյան

19:49 • 24/09

Քվեարկությունը տեղի ունեցավ առանց լարվածության ու խաղաղ մթնոլորտում. Պաշտպանի ամփոփիչ դիրքորոշումներն ընտրությունների վերաբերյալ

19:43 • 24/09

Airbus-ը Բիրմինգհեմի օդանավակայանում փորձել է վայրէջք կատարել ուժեղ քամու պայմաններում (տեսանյութ)

19:28 • 24/09

Ժիրու. Իմ և Մորատայի միջև ազնիվ մրցակցություն է

19:07 • 24/09

ՄԱԿ-ի ամբիոնից մենք պետք է առաջին հերթին փորձենք մեղմել մեր շրջափակման հետևանքները․ ՄԱԿ-ի փորձագետ

18:42 • 24/09

Լիսաբոնի բնակիչները բողոքում են կենտրոնում բնակարանները զբոսաշրջիկներին վարձակալության հանձնելու դեմ

18:29 • 24/09

«Ռեալը» 80 մլն եվրո է առաջարկում «Այաքսի» ֆուտբոլիստի համար

18:26 • 24/09

Շնորհավորում ենք երևանցիներին՝ առանց զանգվածային կեղծիքների անցած ընտրությունների կապակցությամբ. «Երկիր Ծիրանի» կուսակցություն

17:56 • 24/09

ՊԵԿ-ը Կոտայքում ապօրինի գործող ակումբներ է բացահայտել. պետությանը պատճառված վնասի չափը ճշտվում է

17:45 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն կարող է կրճատել Եվրոպա լիգայի մասնակիցների թիվը

17:41 • 24/09

«Բարսելոնան» կբողոքարկի Լանգլեի կարմիր քարտը

17:37 • 24/09

Ադրբեջանին վաճառած զենքը կրակում է Հայաստանի վրա. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Բելառուսի խորհրդարանում

17:27 • 24/09

Ա. Ջավադյանը ՎԶԵԲ Տարածաշրջանային տնօրենների պատվիրակությանը ներկայացրել է գների և ֆինանսական կայունությանն ուղղված ԿԲ քաղաքականությունը

17:16 • 24/09

ԱՄՆ բնակիչն իր տան պարտեզում երկգլխանի օձ է հայտնաբերել (տեսանյութ)

17:13 • 24/09

Քիմ Քարդաշյանը՝ Բեյոնսեի և Ջեյ Զիի համերգին (լուսանկարներ)

17:12 • 24/09

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնին հավակնել է 42 դիմորդ, որոնցից ընտրվել է վարչապետի խորհրդականը

17:09 • 24/09

Լիբանանի նախագահը մեղադրել է Իսրայելին Մերձավոր Արևելքը պառակտելու ձգտման համար

17:09 • 24/09

Ընտրողներին կաշառք տալ-ստանալու հատկանիշներով հարուցված չորս գործ ընդունվել է ՀՔԾ վարույթ

17:04 • 24/09

«Լույս»-ը, «ԲՀԿ»-ն․ «ՀՅԴ»-ն ու «Ժառանգությունը» կողմն են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը

17:00 • 24/09

Քաղաքացին սպառնում է նետվել Երևանի Հաղթանակի կամրջից. փրկարարները դեպքի վայրում են

16:55 • 24/09

Երբ կհանդիպեմ կուսակիցներիս, կհասկանամ՝ դադարեցնում եմ իմ գործունեությունը, թե ոչ. ԼՀԿ անդամ Վիկտոր Ենգիբարյանը պարզաբանում է` ինչու էր կոչ արել ընտրել «Իմ քայլին»  

16:50 • 24/09

«Գազպրոմ»-ն այլևս աշխարհի առաջատար էներգետիկ ընկերությունը չէ. S&P Global Platts

16:38 • 24/09

Marca-ին հայտնի է դարձել տարվա խորհրդանշական հավաքականի 8 ֆուտբոլիստի անուն

16:38 • 24/09

Երևան քաղաքի Արցախի պողոտայի թիվ 32 հասցեում՝ երկաթգծի «Դեպո»-ի տարածքում, օձ է հայտնաբերվել

16:35 • 24/09

Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կլինի Կիևյան և Սեբաստիայի փողոցների չկարգավորվող հետիոտնային անցումների հատվածներում

16:32 • 24/09

Մենք պատրաստ ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցը և ճանապարհային քարտեզը քննարկելու․ ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ

16:30 • 24/09

Ավելի լավ է՝ գետինը մտնենք, եթե մենք ինչ-որ պահի ընտրությունները կեղծենք, լցոնումներ անենք. Ն. Փաշինյան

16:26 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները տեղի են ունեցել ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա. «Անկախ դիտորդ» դաշինք (տեսանյութ)

16:24 • 24/09

Ասադը C-300-ի տրամադրման առնչությամբ զանգահարել է Պուտինին

16:22 • 24/09

Մեքսիկայի Միչոական նահանգի մայրաքաղաք Մորելիայում բացվել է Հայաստանի պատվո հյուպատոսություն

16:14 • 24/09

2 մլրդ դոլար. Michael Kors-ը կգնի Versace նորաձևության տունը

16:10 • 24/09

Աշխարհի առաջնության ժամանակ Ֆրանսիայի հավաքականի առաջատարը Պոգբան էր. Դեշամ

16:09 • 24/09

Ասում են՝ մեծամասնությունը չի մասնակցել ավագանու ընտրություններին, և փորձում են դրանից հետևություններ անել, այդ փաստարկները ծիծաղելի են. Ն. Փաշինյան (տեսանյութ)

16:06 • 24/09

Աշխատակազմից այս պահի դրությամբ ոչ ոք չի ազատվել աշխատանքից, այդ թվում նաև հավաքարարները և պահակը. հերքում Հրազդանի համայնքապետարանից

16:01 • 24/09

Բելառուսն առաջարկում է Հայաստանում կազմակերպել վերելակների և տրակտորների հավաքման արտադրություն

15:52 • 24/09

Դ. Տոնոյանը Մուրացանի հոսպիտալում այցելել է առաջնագծում վիրավորված զինծառայող Ա. Գևորգյանին, շրջել հոսպիտալում (լուսանկարներ)

15:49 • 24/09

Ռամոսն ինձանից ներողություն չի խնդրել. Կարիուս

15:45 • 24/09

Վարչապետի անձնական բարձր վարկանիշը և անմիջական մասնակցությունը քարոզարշավին կանխորոշեցին ավագանու ընտրությունների արդյունքները. ՀՅԴ ԳՄ

15:43 • 24/09

«Միսս Ուկրաինա»-ն նախկին ամուսնու ու երեխայի պատճառով զրկվել է գեղեցկուհու տիտղոսից (լուսանկարներ)

15:39 • 24/09

Բոլոր ուժերին մաղթում եմ հաջողություններ մեր մայրաքաղաքի կառավարման պատասխանատու գործում. Արա Բաբլոյան

15:29 • 24/09

Խորհրդարանական նոր ընտրությունների համար հիմքեր, անհրաժեշտություն չենք տեսնում. Վահրամ Բաղդասարյան

15:24 • 24/09

Բարսելոնայում հոսպիտալացվել է Մոնսերատ Կաբալյեն

15:21 • 24/09

Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կլինեն այլ դասավորություններ, հայտնի չէ՝ ՀՀԿ-ն, Քոչարյանն ինչ կանեն. Ալեքսանդր Ցինկեր

15:19 • 24/09

Քրիստինա Օրբակայտեն մեկնում է ԱՄՆ՝ մշտական բնակության

15:17 • 24/09

Հույս եմ հայտնում, որ Հայկ Մարությանը կյանքի կկոչի հռչակած նախընտրական ծրագրերը և կարդարացնի երևանցիների վստահությունը. Մհեր Շահգելդյան

15:14 • 24/09

Bloomberg-ը Հայաստանը ներկայացրել է որպես զբոսաշրջության ոլորտում արագ տեմպերով աճ արձանագրող երկիր

15:14 • 24/09

«Ռոման» կողմնորոշվել է Դի Ֆրանչեսկոյի հավանական փոխարինողի հարցում

15:10 • 24/09

«Ռեֆորմիստների» կուսակցությունը շնորհավորում է երևանցիներին առաջին արդար և անկախ ընտրությունների կապակցությամբ

15:03 • 24/09

«Երևանի հանրություն» դաշինքը կայացած է համարում Երևանի ավագանու քվեարկությունը

14:58 • 24/09

«Բարսելոնան» 4 ֆուտբոլիստի է դիտարկում՝ որպես Սուարեսին փոխարինող

14:55 • 24/09

Արցախն անկախության նույնքան իրավունք ունի, որքան Հայաստանը, Բելառուսը և Ադրբեջանը. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Մինսկում

14:54 • 24/09

Չէի կարող գալ Լիբանան և չլինել ՀՀ-ից դուրս գոյություն ունեցող հայկական միակ ԲՈւՀ-ում՝ Բեյրութի Հայկազյան համալսարանում. Մ. Հայրապետյան

14:51 • 24/09

Ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա իշխանության մոդել կառուցում. «Կոմերսանտ»-ը՝ Երևանի ավագանու ընտրությունների մասին

14:48 • 24/09

Ավազակային հարձակում՝ «Առինջ մոլ»-ում. կասկածյալը հայտնաբերվել է

14:48 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն անդրադարձել է ՀՖՖ նախագահի ընտրություններին

14:46 • 24/09

Եթե ավագանու ընտրությունները զուտ ընտրություններ լինեին, ապա այլ արդյունք կլիներ, վարչապետը ժողովրդից խորհրդարանը ցրելու մանդատ էր խնդրել. Էդմոն Մարուքյան

14:44 • 24/09

Սեպտեմբերի 20-24-ը ոստիկանությունը բացահայտվել է հանցագործության 183 դեպք

14:37 • 24/09

Վարչապետի խորհրդական Հայկակ Արշամյանը նշանակվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում

14:35 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները մի կողմից ունիկալ էին, մյուս կողմից՝ տխուր. Ալեքսանդր Ցինկեր

14:29 • 24/09

Ապօրինի շինարարությունները և հողազավթումները կանխարգելելու համար պետք է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ. խորհրդակցություն քաղաքապետարանում

14:27 • 24/09

Ընտրախախտումներ ամբողջ օրվա ընթացքում մենք գրեթե չենք ստացել. քաղաքական ուժերն ընդունում են Երևանի ավագանու ընտրության արդյունքները

14:18 • 24/09

Պատրաստ եմ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ծառայել ձեզ, որ մեր Երևանը միասին դարձնենք մեր երազանքների քաղաքը. Հ. Մարության

14:08 • 24/09

Իգոր Դոդոնին ժամանակավորապես հեռացրել են Մոլդովայի նախագահի պաշտոնից

14:05 • 24/09

Քվեարկության գործընթացն անցել է առանց էական կամ լայնածավալ կազմակերպված խախտումների. «Ականատես» դիտորդական առաքելություն

13:59 • 24/09

Սա վերջին 8 տարիների լավագույն «Յուվենտուսն» է. Կիելինի

13:56 • 24/09

Ա. Սարգսյանը Մտքերի գագաթնաժողովի շրջանակում մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ քննարկել է ներդրումներին վերաբերող հարցեր (լուսանկարներ)

13:55 • 24/09

Դատախազության հանձնարարությամբ առերևույթ ընտրախախտումների 42 դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր

13:53 • 24/09

Կհրապարակվեն ընտրողների ստորագրած ցուցակները, թեև Ընտրական օրենսգիրքը ՏԻՄ ընտրությունների համար դա չի նախատեսում. Տիգրան Մուկուչյան

13:49 • 24/09

Վաղը կձևավորվի աշխատանքային խումբ, և կքննարկենք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող վարորդներին հուզող խնդիրները. Արմեն Փամբուխչյան

13:48 • 24/09

Հրապարակվել են Ռոմանովների ցարական ընտանիքի՝ մահապատժից առաջ արված ու մինչ այս անհայտ լուսանկարները (ֆոտոշարք)

13:47 • 24/09

Ա. Զեյնալյանը կհրաժարվի ավագանու մանդատից և կմնա արդարադատության նախարար, իսկ ընտրությունները բացառիկ էին. Է. Մարուքյան

13:42 • 24/09

Դևիդ Բեքհեմը Զինեդին Զիդանին հրավիրում է իր թիմ

13:40 • 24/09

Ռուսաստանը Սիրիային С-300 կտրամադրի երկու շաբաթվա ընթացքում

13:40 • 24/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Է. Խուրշուդյանը նշանակվել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար

13:30 • 24/09

24 ժամում՝ 124 կմ. 85-ամյա բրիտանացին համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել (տեսանյութ)

13:18 • 24/09

Նախատեսվում է այդ հանգամանքներով պայմանավորված վարույթ իրականացնել. Տ. Մուկուչյանը՝ լռության օրը «Անկախ դիտորդի» հրավիրած ասուլիսի մասին

13:17 • 24/09

Ավագանու ընտրություններն ի ցույց դրեցին ՀՀ քաղաքական համակարգի անառողջ բնույթը. 82% – ը վկայում է իրական մրցակցության բացակայության մասին. Ա. Ղազինյան

13:12 • 24/09

Իսրայելում արագընթաց «երկնային գնացք» կկառուցեն. լրատվամիջոցներ

12:59 • 24/09

ՊԲ ավիացիան մարտական ինքնաթիռների ու ուղղաթիռների ընդգրկմամբ ուսումնամարզական շրջաթռիչքներ է իրականացնելու

12:57 • 24/09

ԱԺ-ը ցրելու մասին քննարկումների գաղափարը մեզ համար ընդունելի է, մենք պատրաստ ենք. Վահե Էնֆիաջյան

12:53 • 24/09

Կատարված աշխատանքի գնահատականները դրական են, իսկ ընտրողների մասնակցության թիվը խոսում է բարձր ակտիվության մասին. Տիգրան Մուկուչյան