122 բժշկական կազմակերպություն չի ապահովել մանկական ստոմատոլոգիայի հասանելիությունը պետպատվերի շրջանակներում. ՀՀ ՄԻՊ

19:53 • 07.04.182017թ.-ի ընթացքում Մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված դիմումներով մարդիկ բարձրաձայնել են, որ տարվա ընթացքում չեն կարողացել պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալ՝ չնայած նրան, որ այդ օգնության և սպասարկման իրավունքն ունեն: Խնդիրը եղել է համապատասխան ծառայությունների համար պետբյուջեից տրամադրված ֆինանսական միջոցների սպառումը, այսինքն՝ բացակայությունը: 2017 թվականի ընթացքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով, ինչպես նաև Հեպատիտ B և C-ով տառապող որոշ հիվանդներ ենթարկվել են խտրական վերաբերմունքի:

Սա «2017թ.-ի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդման մեջ տեղ գտած՝ առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների խախտումներից է:

Հիշեցնենք, որ Սահմանադրության 85-րդ հոդվածը սահմանում է յուրաքանչյուր անձի՝ օրենքին համապատասխան առողջության պահպանման իրավունքը: Անձի առողջության պահպանման հիմնարար իրավունքն ամրագրված է նաև Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերում:

Խտրական վերաբերմունքը պացիենտների նկատմամբ

ՄԻՊ-ն արձանագրում է բուժաշխատողների նկատմամբ խտրական ու անհարգալից դեպքեր 2017 թվականի ընթացքում՝ պայմանավորված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով, ինչպես նաև Հեպատիտ B և C-ով տառապելու հանգամանքով, ինչի արդյունքում մի շարք անձինք չեն ստացել պատշաճ բժշկական օգնություն և չեն կարողացել օգտվել բժշկական ծառայություններից: Խնդիրն այն է, որ արդեն իսկ խոցելի իրավիճակում գտնվող անձինք խուսափում են դիմել բուժաշխատողին կամ բժշկական հաստատությանը՝ իմանալով, որ այդ հաստատությունում իրենց կարգավիճակով պայմանավորված՝ արժանանալու են բացասական տարբերակված վերաբերմունքի: Ավելին` որոշ դեպքերում հենց բուժաշխատողներն են հրաժարվում ծառայություն մատուցել անձանց՝ պայմանավորված նրանց մոտ որոշակի հիվանդության առկայությամբ օրինակ՝ Հեպատիտ B կամ C-ով:

Հիշեցնենք, որ խտրականության արգելքն ամրագրված է Սահմանադրության 29-րդ հոդվածով, որի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք, անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, տարիքից, առողջական վիճակից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից, Հայաստանում ունի բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք: Ավելին՝ դրա 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ բժշկական օգնության դիմելիս, ինչպես նաև բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի արժանանալ հարգալից վերաբերմունքի՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից:

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ ՄԻՊ-ն առաջարկում է մշակել համապատասխան ձեռնարկ որոշակի խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, Հեպատիտ B, C և այլ հիմքով խտրականության ենթարկվող անձանց) հետ բուժաշխատողների աշխատելու վերաբերյալ, ավելացնել համապատասխան դասընթացների թիվը (դիպլոմային և հետդիպլոմային)՝ բուժաշխատողների տարբեր հիվանդությունների տարածման ուղիների և անվտանգության միջոցների վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար:

Պալիատիվ բուժօգնություն

Բժշկության այս տեսակը 2017թ. շարունակել է համակարգային առումով չլուծված մնալ: Հայաստանում 2014 թվականին մահերի թվաքանակը կազմել է 27714, ու գրանցված մահերի 60-70%-ին` մոտ 20000 հիվանդի, անհրաժեշտ է եղել պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում: 2017-ին մշակվել են «Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ցավի կառավարման մեթոդական ցուցումները», և կազմակերպվել են ՀՀ Արարատի, Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի մարզերի և Երևանի բժշկական կազմակերպությունների 25 բուժաշխատողների պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացներ: Չնայած պալիատիվ բուժօգնության ներդրման համար ձեռնարկված վերոնշյալ քայլերին՝ 2017 թվականին այս բուժօգնությունը լիարժեքորեն հասանելի չի եղել դրա կարիքն ունեցող անձանց համար:

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 2.1-րդ հոդվածի 1- համաձայն՝ պալիատիվ բժշկական օգնությունը կյանքին վտանգ սպառնացող կամ անբուժելի հիվանդություն ունեցող պացիենտի և նրա ընտանիքի կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակ է, որը նպատակ ունի մեղմել պացիենտի ցավը, տառապանքը և հիվանդության հետ կապված ֆիզիկական, սոցիալ-հոգեբանական, հոգևոր և այլ խնդիրներ՝ դրանք վաղ հայտնաբերելու, գնահատելու և անհրաժեշտ միջամտություններ իրականացնելու միջոցով: Ըստ ՄԻՊ-ի՝ նշյալ կարգավորումներն ինքնին բավարար չեն պալիատիվ բուժօգնության տրամադրման համար: Եվ մյուս կողմից՝ ոլորտի մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում մորֆինի և վերջինիս այլընտրանքային միջոցների քանակը չի բավարարում դրա կարիքն ունեցող բոլոր հիվանդներին:

Բժշկական գաղտնիքի պահպանումը

Բժշկական գաղտնիքի պահպանումը իրավունքի հիմնարար տարրերից մեկն է, սակայն պարզվում է, որ Հայաստանում շարունակվում են արձանագրվել բժշկական գաղտնիքի հրապարակման դեպքեր: Այս մասին ահազանգեր է ստացել Մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակը: Առ այսօր արձանագրվում են դեպքեր, երբ մի պացիենտին ներկայացվում է մեկ այլ հիվանդի բուժզննության արդյունքը, կամ բժշկական հաստատությունում բուժօգնությունը կամ խորհրդատվությունը տրամադրվում է այլ պացիենտների ներկայությամբ: Որոշ դեպքերում էլ անձինք կաշկանդված են լինում բուժաշխատողից պահանջել տվյալների գաղտնիության պահպանումը:

Դեղերի հասանելիությունը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար

2017 թվականի ընթացքում Պաշտպանին են հասցեագրվել բողոքներ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանցից, որոնք դժգոհություն են հայտնել պետական պատվերով գնված դեղի որակի մասին։

Ըստ ներկայացված բողոքների՝ 2017 -ի ընթացքում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց սկսել է տրամադրվել «Օլանզապին» դեղամիջոցը՝ նախկին «Զիպրեքսա» դեղամիջոցի փոխարեն։ Նոր դեղամիջոցի ընդունելուց հետո, դիմողների պնդմամբ, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց մոտ առաջանում է ինքնազգացողության վատացում՝ ընդհանուր թուլություն, անքնություն, վերջույթների ջղաձգումներ, ֆիզիկական պասիվություն և այլն, ինչի պատճառով ստիպված են հրաժարվել դեղամիջոցը ստանալ և ընդունել:

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից համանման խնդիր էր բարձրաձայնվել նաև 2014 թվականին, երբ կրկին փորձ էր արվել «Զիպրեքսա» դեղը փոխարինել «Զոլաքսա» դեղով: Մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ իրականցվել էր «Զոլաքսա» դեղի փորձաքննություն, որի արդյունքում պարզվել էր, որ վերջինիս բացասական ազդեցությունը մեծ է: Արդյունքում որոշվել էր շահառուներին մատակարարել «Զիպրեքսա» դեղը՝ 2015-2016 թթ. «Արտահիվանդանոցային բուժում «Զիպրեքսա» դեղով» ծրագրի շրջանակներում: Ըստ Առողջապահության նախարարության պարզաբանման՝ «Զիպրեքսա» դեղը հանդիսանում է «Օլանզապին» պարունակող օրիգինալ դեղը: Մյուս դեղերը, որոնք պարունակում են «Օլանզապին» ազդող նյութը, ջեներիկ դեղեր են: Հայաստանում ջեներիկ դեղերի գրանցման ժամանակ դեղ արտադրողը ներկայացնում է փաստաթղթեր` հիմնավորելու օրիգինալի հետ իր դեղի 120 կենսահամարժեքությունը: Այդպիսի հետազոտություն կատարվել է նաև «Արփիմեդ» ընկերության արտադրության «Օլանզապին» դեղի համար, որի արդյունքները փորձաքննության են ենթարկվել գրանցման գործընթացի ժամանակ, և տրվել է դրական եզրակացություն։

Նախարարության տեղեկացմամբ՝ եթե կողմնակի ազդեցության դեպքերի դրսևորման հաճախականությունը գերազանցի արձանագրված սահմանները կամ ի հայտ գան կյանքին սպառնացող երևույթներ, ՀՀ առողջապահության նախարարությունը իրավասու է կասեցնել այդ դեղի գրանցումը և շրջանառությունը հանրապետությունում:

Մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը 2017 թվականի ընթացքում

Պաշտպանին են հասցեագրվել բողոքներ հանրապետության մարզերի որոշ բնակավայրերում մանկական ստոմատոլոգիական ծառայությունների տրամադրման բացակայության վերաբերյալ։ Մասնավորապես, բողոքներից մեկով հաշմանդամություն ունեցող երեխայի մայրը դժգոհություն է հայտնել, որ իր երեխան ունի ատամնաբուժական ծառայություն ստանալու կարիք, սակայն ատամնաբույժը հրաժարվում է պետական պատվերի շրջանակներում կատարել բուժում՝ պատճառաբանելով, որ պետական բյուջեից տրամադրված գումարը սպառվել է: Միաժամանակ, պարզվել է, որ այդ բնակավայրում՝ Սիսիանում պետական պատվեր իրականացնող ատամնաբուժական պոլիկլինիկա չկա, նման բուժօգնություն կարող է տրամադրվել միայն Գորիսում:

Նշենք, որ ըստ ՀՀ օրենսդրության՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է բնակչության կողմից բժշկի ազատ ընտրության սկզբունքով, առանց տարածքային սահմանափակումների: Արդյունքում՝ Առողջապահության նախարարությունը Սիսիանում ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից պետական պատվեր տեղադրելու համար հայտ չներկայացնելու խնդիրը քննարկել է նաև Սյունիքի մարզպետարանի հետ։

Որպես ամփոփում ՀՀ ՄԻՊ-ը եզրակացրել է, որ են պահպանվել 2017 թվականին նշված բնակավայրում պետական պատվերի տեղադրման ընթացակարգերը, չեն ներկայացվել ընթացիկ տարվա դրությամբ պետական պատվերի շրջանակներում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայություններ մատուցող բժշկական 122 կազմակերպությունների, ինչպես նաև այլ բժշկական կազմակերպությունների համար պետական պատվերի տեղադրման հայտեր, ինչի արդյունքում էլ չի ապահովվել մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման հասանելիությունը պետական պատվերի շրջանակներում։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է հանրապետության բոլոր համայնքներում ապահովել մանկական ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների համար պետական պատվերի տեղադրման հայտերի ներկայացում։

ՄիՊ-ն իր հաղորդման մեջ նշում է նաև, որ 2017 թվականին քննարկումների և անհանգստությունների տեղիք է տվել 2018 թվականի առողջապահության բյուջեի կրճատման հարցը , ինչը վերոնշյալ խնդիրների առկայության պայմաններում առավել խնդրահարույց է դառնում:

 

Անուշ Դաշտենց

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

14:05 • 24/09

Քվեարկության գործընթացն անցել է առանց էական կամ լայնածավալ կազմակերպված խախտումների. «Ականատես» դիտորդական առաքելություն

13:59 • 24/09

Սա վերջին 8 տարիների լավագույն «Յուվենտուսն» է. Կիելինի

13:56 • 24/09

Ա. Սարգսյանը Մտքերի գագաթնաժողովի շրջանակում մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ քննարկել է ներդրումներին վերաբերող հարցեր (լուսանկարներ)

13:55 • 24/09

Դատախազության հանձնարարությամբ առերևույթ ընտրախախտումների 42 դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր

13:53 • 24/09

Կհրապարակվեն ընտրողների ստորագրած ցուցակները, թեև Ընտրական օրենսգիրքը ՏԻՄ ընտրությունների համար դա չի նախատեսում. Տիգրան Մուկուչյան

13:49 • 24/09

Վաղը կձևավորվի աշխատանքային խումբ, և կքննարկենք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող վարորդներին հուզող խնդիրները. Արմեն Փամբուխչյան

13:48 • 24/09

Հրապարակվել են Ռոմանովների ցարական ընտանիքի՝ մահապատժից առաջ արված ու մինչ այս անհայտ լուսանկարները (ֆոտոշարք)

13:47 • 24/09

Ա. Զեյնալյանը կհրաժարվի ավագանու մանդատից և կմնա արդարադատության նախարար, իսկ ընտրությունները բացառիկ էին. Է. Մարուքյան

13:42 • 24/09

Դևիդ Բեքհեմը Զինեդին Զիդանին հրավիրում է իր թիմ

13:40 • 24/09

Ռուսաստանը Սիրիային С-300 կտրամադրի երկու շաբաթվա ընթացքում

13:40 • 24/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Է. Խուրշուդյանը նշանակվել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար

13:30 • 24/09

24 ժամում՝ 124 կմ. 85-ամյա բրիտանացին համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել (տեսանյութ)

13:18 • 24/09

Նախատեսվում է այդ հանգամանքներով պայմանավորված վարույթ իրականացնել. Տ. Մուկուչյանը՝ լռության օրը «Անկախ դիտորդի» հրավիրած ասուլիսի մասին

13:17 • 24/09

Ավագանու ընտրություններն ի ցույց դրեցին ՀՀ քաղաքական համակարգի անառողջ բնույթը. 82% – ը վկայում է իրական մրցակցության բացակայության մասին. Ա. Ղազինյան

13:12 • 24/09

Իսրայելում արագընթաց «երկնային գնացք» կկառուցեն. լրատվամիջոցներ

12:59 • 24/09

ՊԲ ավիացիան մարտական ինքնաթիռների ու ուղղաթիռների ընդգրկմամբ ուսումնամարզական շրջաթռիչքներ է իրականացնելու

12:57 • 24/09

ԱԺ-ը ցրելու մասին քննարկումների գաղափարը մեզ համար ընդունելի է, մենք պատրաստ ենք. Վահե Էնֆիաջյան

12:53 • 24/09

Կատարված աշխատանքի գնահատականները դրական են, իսկ ընտրողների մասնակցության թիվը խոսում է բարձր ակտիվության մասին. Տիգրան Մուկուչյան

12:52 • 24/09

Մոնիկա Բելուչին, Կառլա Բրունին ու մյուս գեղեցկուհիները D&G-ի նորաձևության ցուցադրությանը (լուսանկարներ)

12:52 • 24/09

Վարչապետն աշխատանքային խումբ է ստեղծել գազի գնի ձևավորման վրա ազդեցություն ունեցող բաղադրիչների ուսումնասիրության համար

12:50 • 24/09

Beeline-ում մեկնարկում է «Հաճախորդի օրը»

12:48 • 24/09

Երևանի նոր ավագանու մանդատ կստանա 3 քաղաքական ուժ. ավագանու առաջին նիստի օրը Հայկ Մարությանն օրենքի ուժով կդառնա Երևանի քաղաքապետ

12:41 • 24/09

Շրջանառության մեջ դրվեց նամականիշ` նվիրված «Հայաստանի անվտանգության մարմինների կազմավորման 100-ամյակը» թեմային

12:40 • 24/09

«Արթիկ» ՔԿՀ-ի մոտ կասկածելի փաթեթ են նետել, որի մեջ հայտնաբերվել է կանաչավուն, բուսական զանգված

12:35 • 24/09

Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-4 աստիճանով

12:29 • 24/09

ՄԻՊ–ն աջակցում է մարզերում բնակվող կանանց մասնակցությունը տնտեսական կյանքին․ քննարկում Խաչիկ գյուղում

12:28 • 24/09

Գյուղատնտեսության նախարարը վրաց գործընկերների հետ քննարկել է երկկողմ համագործակցության լայն շրջանակ

12:28 • 24/09

«Հայրենիք-սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի կողմից մասնակի փոխհատուցվել է պետությանը պատճառված վնասը՝ 48,5 մլն ՀՀ դրամ. ՔԿ

12:27 • 24/09

«Իմ քայլը»՝ 81.05 %, ԲՀԿ՝ 6.95 %, «Լույս»՝ 4.99 %. ԿԸՀ-ն ներկայացրեց ընտրությունների նախնական արդյունքների ամփոփումը

12:24 • 24/09

Կտրականապես մերժելով հասարակությունը սևերի և սպիտակների բաժանելու վտանգավոր մոտեցումը՝ ԲՀԿ-ն ընդունում է ընտրության արդյունքները. Գ. Ծառուկյան

12:21 • 24/09

Առերևույթ ընտրախախտում պարունակող նյութերից 16-ը վերաբերում է կրկնակի քվեարկության փորձին, 7-ը՝ քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն. ՔԿ

12:19 • 24/09

Երևանի վարչական շրջաններում ավագանու ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի ստացած ձայները. ամփոփ

12:19 • 24/09

Mundo Deportivo. Մեսսին նույնպես ներկա չի գտնվի ՖԻՖԱ-ի մրցանակաբաշխությանը

12:16 • 24/09

Սա իրականում հանրաքվե էր՝ ՀՀ-ում ժողովրդավարական հեղափոխության շարունակման հարցով. Լևոն Զուրաբյանը՝ ավագանու ընտրությունների մասին

12:15 • 24/09

Աստղաբույլ. Ջեյ Լոն ուշագրավ լուսանկար է հրապարակել Ջեսիկա Ալբայի, Դուա Լիպայի, Becky G-ի ու Սոֆյա Վերգարայի հետ

12:11 • 24/09

Իրանում մի քանի մարդ է ձերբակալվել Ահվազում զորահանդեսի ժամանակ տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ կապված

11:58 • 24/09

Բակո Սահակյանը Բորիս Դավիդովին շնորհել է գեներալ–մայորի կոչում

11:57 • 24/09

7,8 մլն դոլար. Aston Martin-ը Zagato-ի հատուկ մոդելները միայն զույգով կվաճառի

11:55 • 24/09

Հայաստանում պետք է իրականացնել ոչ թե բարեգործական, այլ զարգացման ծրագրեր. Ն. Փաշինյան

11:54 • 24/09

Սեպտեմբերի 17-23-ը ԱԻՆ-ում գրանցվել է 432 դեպք, որից 266-ը՝ արտակարգ

11:52 • 24/09

«Pratt & Whitney R-2000 Twin Wasp» ամերիկյան ավիացիոն շարժիչը Հայաստանի լեռներում է. Ա. Հովհաննիսյան (լուսանկարներ)

11:49 • 24/09

Սա կարող է դառնալ նոր սկիզբ՝ մեր երկրի ժողովրդավարացման կայուն մի գործընթացի. «Ժառանգությունը»՝ ավագանու ընտրությունների մասին

11:42 • 24/09

Կարող է տարօրինակ թվալ, որ իշխող քաղաքական ուժը ստանում է այդքան ձայն, բայց այս ընտրություններին առանձնահատուկ քաղաքական կոնտեքստ էր հաղորդվել. Ն. Փաշինյան

11:41 • 24/09

Պետք է օրենքով արգելվեն եկեղեցու տարածքում բողոքի ցույցերն ու պատարագների խոչընդոտումը. Էդուարդ Շարմազանով

11:38 • 24/09

Մեր կանխատեսումները եղել են ամենաճիշտը, միայն մասնակցության ցուցանիշի հարցում էինք սխալվել. Արամ Նավասարդյան

11:36 • 24/09

Սեպտեմբերի 17-20-ը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ստացվել է 2331 դիմում և գրություն. Հարկադիր կատարման ծառայություն

11:31 • 24/09

Արքայազն Ջորջի ու արքայադուստր Շառլոթի տոնական տեսքն ընտանիքի ընկերոջ հարսանիքին (լուսանկարներ)

11:25 • 24/09

Ամերիկյան բանտ ուղարկված բանանի արկղերում մոտ 18 մլն դոլարի կոկաին է հայտնաբերվել

11:24 • 24/09

«Ռեալը» կվերակառուցի Բեռնաբեուն. Այն ակումբին տարեկան 150 մլն եվրո եկամուտ կբերի (տեսանյութ)

11:18 • 24/09

ՌԴ ՊՆ-ն 3D տեսանյութով ցուցադրել է՝ ինչպես է խոցվել ռուսական Իլ-20-ը Սիրիայում (տեսանյութ)

11:14 • 24/09

«Կենսական նշականության ճանապարհների վերականգնման» ծրագիրը կարող է 1 տարով երկարաձգվել. ՏԿՏՏ նախարարն ընդունել է ՀԲ պատվիրակությանը

11:10 • 24/09

232 ընտրողի անուն ընտրացուցակներում կամ սարքերում գրանցված չի եղել. դիտորդական խմբի դիտարկումները

11:07 • 24/09

Այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 26-ը Հայաստան բնական գազի մատակարարումը դադարեցվել է

11:00 • 24/09

ԱԺ արտահերթ ընտրությունները պետք է անցկացնենք վաղ, որպեսզի առավել շուտ սկսենք տնտեսության վերականգնման ընթացքը. Ն. Փաշինյանը՝ ԱՄՆ-ում (տեսանյութ)

11:00 • 24/09

Թրամփին պաշտոնից հեռացնելու լուրերն անհեթեթ են. Նիկի Հեյլի

10:57 • 24/09

Գիտնականները խորհուրդ են տվել քիչ աշխատել և շատ հանգստանալ

10:56 • 24/09

12 վարչական շրջանում ամենաշատ ձայները ստացել է «Իմ քայլը», ամենաքիչը՝ «Հայքը»` 692 ձայն, 10 վարչական շրջանում 2-րդ տեղում ԲՀԿ-ն է, 3-րդ տեղում՝ «Լույսը». ամփոփ

10:53 • 24/09

Ռոնալդուն այսօր չի մասնակցի ՖԻՖԱ-ի մրցանակաբաշխությանը

10:46 • 24/09

Ներհայաստանյան գործընթացները և դրանց աշխարհի արձագանքը հստակ ցույց են տալիս, թե ինչու է հարևան երկրի նախագահը նյարդայնանում. Տիգրան Բալայան

10:40 • 24/09

Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կարող է գլխավորել Ջիանի դե Բիազին

10:33 • 24/09

Ինդոնեզացի երիտասարդը ողջ է մնացել բաց ծովում 49 օր դեգերելուց հետո

10:29 • 24/09

Շիրակի մարզի Եղնաջուր գյուղում տուն է այրվում. ԱԻՆ

10:27 • 24/09

Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Բելառուս

10:16 • 24/09

Հարուցվել է քրեական գործ՝ պարտադիր ժամկետային զինծառայողի սպանության դեպքի առթիվ. ՔԿ

10:11 • 24/09

Զ. Մնացականյանը կհանդիպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարի հետ

09:51 • 24/09

«Հիմա մենք ԱՄՆ-ի մի շարք որոշումների մասին տեղեկանում ենք Twitter-ից». Գերմանիայի արտգործնախարարը՝ ԵՄ-ի ու ԱՄՆ-ի հարաբերություններում առկա ճգնաժամի մասին

09:43 • 24/09

Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Նավալնին պատժիչ հաստատությունից դուրս գալուց վայրկյաններ անց կրկին ձերբակալվել է

09:27 • 24/09

Այս ընտրությունը նորից ապացուցեց, որ քաղաքականության մեջ խաղադրույքները մեծանում են, և միայն մեծ մասշտաբի խաղացողները տեղ ունեն սեղանի շուրջ. Ավ. Չալաբյան

09:19 • 24/09

Տեսախցիկը ֆիքսել է Քուվեյթում ահեղ ավազամրրիկի «գրոհը» (տեսանյութ)

09:10 • 24/09

Երևան վերադառնալուն պես Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ է սկսելու ԱԺ ուժերի ղեկավարների հետ` ԱԺ-ն ցրելու մասին. Հայկ Մարտիրոսյան

08:50 • 24/09

Մեգան Մարքլն արքայազն Հարիի հետ առաջին ժամադրության զգեստը կցել է հարսանեկան զգեստին (տեսանյութ)

08:49 • 24/09

Երևան քաղաքի Գուրգեն Մահարու փողոցի վերջնամասում ավտոմեքենան բախվել է գազատար խողովակին և գլխիվայր շրջվել ջրանցքը

08:07 • 24/09

Երևանում և 3 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

08:02 • 24/09

ԱՄՆ-ում կամրջի փլուզման հետևանքով բեռնատար գնացքը գետն է ընկել (լուսանկարներ, տեսանյութ)

07:27 • 24/09

ԱՄՆ-ը մտադիր է մեղադրել Չինաստանին «թշնամական գործողությունների» համար. լրատվամիջոցներ

06:49 • 24/09

Պոմպեոն Ռուսաստանն ԱՄՆ-ի համար «անօգտակար» է անվանել

06:15 • 24/09

Կուբայում բեռնատարի վթարի հետևանքով 36 մարդ է տուժել, այդ թվում՝ 11 երեխա

05:57 • 24/09

Բեռլուսկոնին մտադիր է իր թեկնածությունն առաջադրել Եվրախորհրդարանի ընտրություններում

05:16 • 24/09

Անտոնիու Գուտերեշը Հայաստանում իշխանության խաղաղ փոխանցումը համարում է նման հարցերը լուծելու ֆանտաստիկ օրինակ

04:52 • 24/09

Թրամփը նշել է՝ ինչ թեմաներ է քննարկելու Սինձո Աբեի հետ գալիք հանդիպմանը

04:22 • 24/09

«Իմ քայլը» դաշինքը 81.06%-ով հաղթանակ տարավ Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններում. ԿԸՀ-ն հրապարակեց նախնական արդյունքները՝ բոլոր տեղամասերից

04:08 • 24/09

Կամչատկայի ափերի մոտ 4.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել

03:48 • 24/09

Մադուրոյի դեմ մահափորձի գործով ևս երեք կասկածյալ է ձերբակալվել

03:01 • 24/09

ՀՀ սփյուռքի նախարարը հանդիպել է Լիբանանի զբոսաշրջության նախարար Ավետիս Կիտանյանի հետ

02:33 • 24/09

Իսպանիայի ափերի մոտ հանգստյան օրերի ընթացքում ավելի քան 500 ապօրինի ներգաղթյալ է հայտնաբերվել

02:06 • 24/09

Էրդողանը մեղադրել է ԱՄՆ-ին Սիրիայում քրդական ուժերին աջակցելու համար

01:47 • 24/09

Արտակ Զեյնալյանն այցելել է «Իմ քայլը» դաշինքի շտաբ՝ շնորհավորելու

01:18 • 24/09

Իսրայելցի զինվորականների հետ բախումների հետևանքով մահացել է 1 պաղեստինցի, վիրավորվել՝ 14-ը

00:45 • 24/09

Ասադի հեռանալը ժամանակի հարց է. Նիկի Հեյլի

00:31 • 24/09

Ավանի 1/19 ընտրատեղամասում «Իմ քայլը» ստացել է ձայների բացարձակ մեծամասնությունը՝ 75%-ը (տեսանյութ)

00:04 • 24/09

Իրանում երկուշաբթին ազգային սգո օր է հայտարարվել՝ Ահվազի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին

23:57 • 23/09

Նեյմարն իր մարզաշապիկը նվիրել է խաղադաշտ մտած երեխային (տեսանյութ)

23:49 • 23/09

«Իմ քայլը» դաշինքն ստացել է 80.92%, ԲՀԿ-ն՝ 6.98%, «Լույս» դաշինքը՝ 5.04%. ԿԸՀ-ն հրապարակում է Երևանի ավագանու ընտրությունների նախնական արդյունքները (թարմացվող)

23:29 • 23/09

Դոնալդ Թրամփը չի բացառում հանդիպումը Հասան Ռոհանիի հետ ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովում

23:27 • 23/09

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում զանգերի թիվն աննախադեպ է եղել. ԿԸՀ

23:13 • 23/09

ՀԱԹ 7/14 ընտրատեղամասում  ընտրողների շուրջ 81 տոկոսը քվեարկել է « Իմ քայլը» դաշինքի օգտին (տեսանյութ)

23:04 • 23/09

Ըմբշամարտի երիտասարդական ԱԱ. Վազգեն Թևանյանը՝ ևս բրոնզե մեդալակիր

22:50 • 23/09

Հրապարակվել են երկնաքարի մակերևույթին արված առաջին պատմական լուսանկարները

22:45 • 23/09

Քվեարթերթիկի վրա նկարված սրտիկներ, քաղաքապետի՝  ավելացված նախընտրած թեկնածուներ. ինչպես են քվեաթերթիկները դարձել անվավեր» (լուսանկարներ)

22:38 • 23/09

Վրաստանի վարչապետը պարզաբանել է կանեփի աճեցման և արտահանման մասին նախաձեռնությունը