Միայն մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացուն է վերադարձվում եկամտային հարկը, իսկ սեփականություն ունենալը սահմանափակում չէ. ֆինանսների փոխնախարար

22:22 • 12.04.18Վճար­ված եկամտային հարկի գումարներից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարների վերադարձի համակարգի կիրառության նախորդ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ տվյալ համակարգից առավելապես օգտվել են թանկարժեք բնակարաններ ձեռք բերող անձինք, ինչից ելնելով էլ Ֆինանսների նախարարությունը փոփոխություն է արել հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերելու համակարգում: Մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացուն վերադարձվում է եկամտային հարկը, և մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացին կարող է նաև այլ սեփականություն ունենալ:

Այս և վարկային քաղաքականության վերաբերյալ այլ հարցերի շուրջ Tert.am-ը զրուցել է ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանի հետ:

-Պարո՛ն Անանյան, նախկինում ՀՀ կառավարությունը հիմնավորումով, որ շինարարության ոլորտը խթանվի, բնակարան ձեռք բերելու նպատակով  վարկառուին փոխանցում էր եկամտային հարկը՝ որպես տոկոսադրույք: 2018 –ի հունվարի 1-ից սահմանափակում է արվել, համաձայն որի՝ եկամտային հարկը որպես տոկոսադրույք փոխանցվում է այն վարկառուին, ում վարկի չափը չի գերազանցում 55 մլն դրամը: Ինչո՞ւ նման որոշում կայացվեց, և կա՞ վիճակագրություն որոշակի ժամանակահատվածում, թե պետբյուջեն որքան եկամտային հարկ է «կորցրել» բնակարան ձեռք բերողներից, որքան գումար է բյուջեից գնացել կառուցապատողներին:

-Վճար­ված եկամտային հարկի գումարներից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարների վերադարձի համակարգի կիրառության նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տվյալ համակարգից առավելապես օգտվել են թանկարժեք բնակարաններ ձեռք բերող անձինք, ինչն էլ հանգեցրել է նշյալ համակարգի հասցեականության նվազման և պետական բյուջեի եկամուտների չհիմնավորված կորստի: Հարկային օրենսգրքով որոշակի սահմանափակումներ նախատեսելը պայմանավորված է եղել հենց այդ հանգամանքով, որը կնպաստի նաև նշյալ համակարգի սոցիալական բա­ղա­դրիչի հասցեականության բարձ­րաց­մանը:

Ինչ վերաբերում է նշյալ համակարգի շրջանակներում վերադարձված եկամտային հարկի գումարների չափին, ապա 2017-ին այն կազմել է 2 մլրդ 419 մլն 325 հզր դրամ, իսկ  2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ՝ 884 մլն 480 հզր դրամ:

- Վարկառուն կարո՞ղ է ունենալ այլ բնակարան, սեփականություն, թե վարկը տրվում է միայն այն քաղաքացիներին, ովքեր սեփական բնակարան չունեն: Օրենքը թույլ է տալիս նաև վարկի մարման համար ունենալ համավարկառու: Համավարկառուն կարո՞ղ է սեփականություն ունեցող քաղաքացի լինել:

-Վարկառուի, համավարկառուի  կողմից վճարված տոկոս­ների գումարների չափով եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորությունից օգտվե­լու համար ֆիզիկական անձի (վարկառուի, համավարկառուի) կողմից այլ սեփա­կա­նություն ունենալու հանգամանքով պայմանավորված սահմանափակում նախատեսված չէ:

-Եթե քաղաքացին ունի հողամաս և ցանկանում է տուն կառուցել, կարո՞ղ է վերցնել մինչև 55 մլն դրամ վարկ, և կվերադարձվի՞ եկամտային հարկը նրան, թե՞ անգամ եթե հողի սեփականատեր է, նրան վարկ չի տրվի այդ պայմաններով:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետի համաձայն` ՀՀ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից 2018 թվա­կանի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառուցապատողից, պետությունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելուն ուղղված հիփո­թեքային վարկի սպասարկման համար վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից վճարված տոկոսների գումարների չափով վերադարձման ենթակա եկա­մտա­յին հարկը վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց չի վերադարձվում, եթե բնա­կարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռքբերելու գործարքի պայմանագրային արժեքը գերազանցում է 55 միլիոն դրամը: Հաշվի առնելով սա՝ հետևաբար, անհատական բնակելի տան կառուց­ման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկերի նկատմամբ վերոնշյալ սահ­մա­նա­փա­կումը կիրա­ռելի չէ:

-Նշանակություն ունի՞ այն, թե քաղաքացին վարկով առանձնատուն է առնելու, այդ թվում նաև կառուցապատողից, թե բնակելի շենքում բնակարան, թե քաղաքացուն արտոնյալ պայմանով վարկ տրվում է միայն կառուցապատողից  բազմաբնակարան շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված (այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով) եկամտային հարկը վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառու­ցա­պա­տողից, ինչպես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնա­կա­րա­նային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարան ձեռք բերելու կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սա­ցող կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ Հայաստանի Հան­րապետության տարածքում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վար­ձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպա­սարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափով:

Վճար­ված եկամտային հարկի գումար­նե­րից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարները վերադարձվում են միայն կա­ռուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառու­ցա­պատողից բնակարաններ ձեռքբերելու դեպքում:

- Եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխությունն արդեն 3 ամիս է՝ ուժի մեջ է մտել. եռամսյա ժամկետում արդեն կա՞ որոշակի պատկեր, թե քանի ոչ հարուստ խավի ներկայացուցիչ է դիմել կառուցապատողին, և առհասարակ, համեմատած նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ՝ ի՞նչ տվյալներ կան:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինան­սա­կան կազմակերպությունից 2018 թվա­կանի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետությունից կամ համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դիսացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհա­տա­կան բնակելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպա­սարկ­ման համար վճարվող տոկոսների գումարները հիփոթեքային վարկի վարկառուին և առկա­յու­թյան դեպքում համավարկառուներին վերադարձվում են եռամսյակի կտրվածքով: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի հուն­վարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետությունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնա­կելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճա­րվող տոկոսների գումարների վերադարձման նպատակով վարկառուների կողմից համա­պատասխան փաստաթղթերը հարկային մարմին են ներկայացվում, իսկ եկամտային հարկի գումարները վերադարձվում են հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո, հայտնում ենք, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետու­թյունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնա­կելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփո­թե­քա­յին վարկերի գծով վերադարձված եկամտային հարկի չափի վերաբերյալ տեղե­կա­տվու­թյուն այս պահին ներկայացնել հնարավոր չէ:

Բեթղեհեմ Արաբյան

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

13:39 • 26/09

Արզականի անտառպետության մոտակայքում հրդեհ է բռնկել, այրվել է մոտ 20 հա բուսածածկույթ, որից շուրջ 1 հա անտառպետության տարածքից

13:37 • 26/09

Չինաստանում անցորդները բռնել են շենքի 4-րդ հարկից ընկնող աղջնակին՝ ստանալով կոտրվածքներ (տեսանյութ)

13:34 • 26/09

Հունահռոմեական ոճի հայ ըմբիշները նախապատրաստվում են աշխարհի առաջնությանը

13:29 • 26/09

Օզիլն արհամարհել է Յոահիմ Լյովի` Գերմանիայի հավաքական վերադարձը քննարկելու առաջարկը

13:28 • 26/09

Ձեռառնելիքն է, պետական ապարատն օգտագործել անձնական ամբիցիաները բավարարելու համար․ Ա․ Գևորգյանը՝ բռնցքամարտի նոր ֆեդերացիա ստեղծելու մասին

13:23 • 26/09

Գաղտնալսման հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովը նպատակ ունի առնվազն 5 հոգու հարցաքննության հրավիրել. նշվեց Վահե Գրիգորյանի անունը (ուղիղ)

13:19 • 26/09

Թագավորական ընտանիքի առաջին միասեռ ամուսնությունը. Էլիզաբեթ 2-րդի զարմիկը պսակադրվել է տղամարդու հետ (լուսանկարներ)

13:15 • 26/09

Արցախի ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանն աշխատանքից ազատվելու որոշում է կայացրել

13:08 • 26/09

ԱՄՆ-ն չի կարող եվրոպացիների փոխարեն որոշել՝ ում հետ առևտուր անել. Բելգիայի վարչապետ

12:55 • 26/09

Թաց ու չորը խառնվել է իրար, հարձակում է կատարվում նախկին իշխանություններից բոլորի վրա. Ա. Սարգսյանը՝ «Ֆեյսբուքում» գրառումների մասին

12:53 • 26/09

ԱԺ քննիչ հանձնաժողովի տեղակալ ընտրվեց Ալեն Սիմոնյանը, թեև հանձնաժողովը չէր կողմնորոշվում ԱԺ-ում որ ուժն է ընդդիմություն

12:50 • 26/09

Մարգարիտա Գասպարյանը դուրս է եկել Տաշքենդի մրցաշարի 1/4 եզրափակիչ` երրորդ սեթում 0:4 հաշվով պարտվելուց հետո

12:50 • 26/09

Ադրբեջանում ավելի քան 100 դատավոր հեռացվել է համակարգից

12:47 • 26/09

Սթիվեն Սիգալը ցանկանում է Պրիմորյեի նահանգապետ դառնալ

12:45 • 26/09

Հանրապետության տարածքում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-4 աստիճանով

12:45 • 26/09

Ռուսական ավիաընկերություններն ուղևորների «սև ցուցակներ» են կազմել

12:43 • 26/09

Չեն կարող կռվացնել ընդհանուր ճանապարհ ու մարտական ուղի անցած Ա. Սարգսյանին ու Ս. Միքայելյանին. Արա Կետիկյանը՝ ԵԿՄ նախագահի թեկնածուների մասին

12:40 • 26/09

Փաշինյանը բազմից է ասել, որ պատրաստ է հանդիպել և բանակցել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, բայց հանդիպումը չպետք է լինի ինքնանպատակ. ԱԳՆ խոսնակ

12:32 • 26/09

Մոսկվայի դատարանը կարող է ազատ արձակել Խաչատուրյան քույրերից կրտսերին

12:27 • 26/09

Մաուրո Իկարդի. Մամուլում գրում էին, որ 4 խաղ գոլ չեմ խփել, բայց ես 120 գոլ ունեմ Ա Սերիայում

12:26 • 26/09

Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյին ծննդյան օրվա առթիվ

12:23 • 26/09

Առաջիկայում ծրագրված է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Հայաստան. ԱԳՆ խոսնակ

12:20 • 26/09

ԱԺ-ում ընթանում է ԱԱԾ տնօրենի ու ՀՔԾ պետի գաղտնալսման հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի նիստը. ուղիղ

12:19 • 26/09

Ջեսիկա Ալբան որոշել է նահանգապետ դառնալ. RadarOnline

12:15 • 26/09

ԵԱՏՄ-ի երկրների միջև ազգային արժույթներով հաշվարկների համար պայմաններ կստեղծվեն 2025 թվականին. Տիգրան Սարգսյան

12:11 • 26/09

Չինաստանը շտապ օգնության 200 մեքենա է նվիրաբերել Հայաստանին (լուսանկարներ)

12:07 • 26/09

Հերթագրող սարքավորումներ, մանրը վերադարձնող տերմինալներ. անձնագրային համակարգում սպասվում են մի շարք փոփոխություններ

11:56 • 26/09

Կասեցվել է քաղցրավենիքի, պանրի և ջրի արտադրամասերի գործունեությունը. ՍԱՊԾ

11:53 • 26/09

254 դիվանագիտական անձնագիր չեղարկվել է, 100-ը` վերադարձվել, անուններ չեմ կարող տալ. Տիգրան Բալայան

11:53 • 26/09

Քրիս Ջեները ցույց է տվել Քարդաշյանների 12 մլն դոլարանոց նոր առանձնատունը (լուսանկարներ)

11:51 • 26/09

«Ոստիկանության մասին» նոր նախագծով առաջարկվում է ապահովել քրեական դատավարության մասնակիցների և այլ անձանց անվտանգությունը

11:47 • 26/09

ԵԱՏՄ-ն կարող է երկու տարի հետո դիտորդի կարգավիճակ ստանալ ԱՀԿ-ում. Տիգրան Սարգսյան

11:43 • 26/09

Ուիլ Սմիթը 50-ամյակը նշել է՝ ուղղաթիռից բանջի թռիչք իրականացնելով դեպի անդունդը (լուսանկարներ, տեսանյութ)

11:37 • 26/09

Ucom-ի բաժանորդները կշարունակեն օգտվել ռոմինգի 15Դ/ՄԲ մատչելի սակագնից Վրաստանում և ևս 41 երկրում

11:35 • 26/09

Արմավիր-Երևան երթուղու նոր մեքենաները կհանձնվեն շահագործման. ՏԿՏՏ փոխնախարար

11:33 • 26/09

Սոբչակը հնարավոր է համարել Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի ընտրություններին իր մասնակցությունը

11:25 • 26/09

«Մենք հետևում ենք ձեր քայլերին». Թրամփի վարչակազմը նախազգուշացրել է Թեհրանին, որ նա ստիպված կլինի բարձր գին վճարել

11:25 • 26/09

Հուսով եմ՝ առանց ծանրութեթև անելու կայացված այս որոշումն արագ կվերանայեն և կգտնեն ձևը ներողություն խնդրելու. Ս. Ֆարմանյանը՝ Հ. Մխիթարյանին դիվանագիտական անձնագրից զրկելու մասին

11:24 • 26/09

Սերենա Ուիլյամսը հայտարարել է ժամանակից շուտ մրցաշրջանն ավարտելու մասին

11:22 • 26/09

Հայաստանի տարածքում ո՛չ ամերիկյան, ո՛չ էլ որևէ այլ երկրի կենսաբանական լաբորատորիաներ չկան, դրանք բացարձակապես հայկական են. Տիգրան Բալայան

11:14 • 26/09

«Թրամփը դանակը պահում է մեր կոկորդին». Չինաստանը մեղադրել է ԱՄՆ նախագահին առևտրային մաքսատուրքերի համար

11:11 • 26/09

ՄԱԿ-ում սիրո և համերաշխության մասին խոսելն առավել քան զվարճալի էր՝ հաշվի առնելով ասֆալտին պառկեցնելու և պատերին ծեփելու կոչերը. Շարմազանովը՝ Փաշինյանի ելույթի մասին

11:02 • 26/09

Միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումների մրցույթների կարգը կարող է փոխվել

10:57 • 26/09

Լեմպարդը Մանչեսթեր Յունայթեդի նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին. Շոկի մեջ եմ և շատ հպարտ

10:50 • 26/09

Բաքու թռչող օդանավի ուղևորը սպառնացել է պայթեցնել օդանավը՝ իրեն բիզնես դասում չնստեցնելու համար

10:46 • 26/09

Լևոն Երանոսյանն ապրիլի 16-ին, 22-ին բողոքի ցույցերին, չունենալով հատուկ որակավորում, գործադրել է 8 հատ «Զարյա» տեսակի լուսաձայնային նռնակ. նրան մեղադրանք է առաջադրվել

10:38 • 26/09

«Ժամանակ». Արարատի մարզի բնակիչները մտադիր են մարզպետի հրաժարականի նախաձեռնությամբ հանդես գալ

10:34 • 26/09

Պորտուգալիան համաձայնել է ներգաղթյալների «մերժված» նավից ընդամենը 10 մարդ ընդունել

10:34 • 26/09

Մոուրինյու. Գիտեի, որ ՄՅՈւ-ն խնդիրներ կունենա հետխաղյա 11-մետրանոց հարվածաշարում Ջոնսի և Բայիի պատճառով

10:32 • 26/09

«Ժողովուրդ». Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավորի ունեցվածքը 2.5 մլն դրամ է, անցյալ տարի նույնիսկ 20 մլն դրամի չափով փոխառություն, վարկ է ստեցել

10:30 • 26/09

ՄԱԿ-ի շենքում Պորոշենկոն շփոթել է դռները և մտել ռուսական պատվիրակության սենյակ. Լավրովը կատակով է արձագանքել

10:21 • 26/09

Պաշտպանը դիմել է ՍԴ պատժախուց տեղափոխված կալանավորներին և դատապարտյալներին հաղորդակցությունից տարբեր տեսակներից զրկման հարցով

10:03 • 26/09

«Ես նման արձագանք չէի սպասում». հրապարակվել է ՄԱԿ-ի ԳՎ-ում Թրամփի ելույթի վրա ծիծաղելու տեսանյութը

10:00 • 26/09

Իրար կոշտ հակազդելով՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ-ում նրա հակառակորդները կվտանգեն ամբողջ երկրի շահերը. Ա. Չալաբյանը՝ խորհրդարանի լուծարման մասին

10:00 • 26/09

InecoMobile` բջջային հավելված բոլորի համար

09:59 • 26/09

Բեռլինն ու Սանկտ Պետերբուրգն ուղիղ երկաթուղային ճանապարհ կկապի. «Իզվեստիա»

09:48 • 26/09

«Ժողովուրդ». Վերջին երեք ամիսների ընթացքում մի քանի միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղի է փակվել

09:38 • 26/09

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության շարունակականությունը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը կանխատեսելի և հուսալի գործընկեր է. Նիկոլ Փաշինյան

09:38 • 26/09

«Ժողովուրդ». Առաջիկայում հետ կկանչվի Ղազախստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արա Սահակյանը

09:29 • 26/09

Ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունները պետք է դառնան և կդառնան Հայաստանում անշրջելի իրականություն. Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ–ում

09:24 • 26/09

ԱԳ նախարարը համանախագահների ուշադրությունն է հրավիրել ՀՀ-ի հետ սահմանին և Արցախի շփման գծում իրավիճակը լարելու` Ադրբեջանի փորձերի վրա

09:16 • 26/09

«Հրապարակ». Չի բացառվում, որ «Լույսը» քննարկի կառավարությունից իրենց նախարարների դուրս գալու և իշխանություն­ներին այլընտրանք դառնալու հարցը

09:14 • 26/09

«Ժողովուրդ». «Մարտի 1-ի» դեպքերի ժամանակ ՀՀ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հայկ Հարությունյանը վերադարձել է Հայաստան

09:12 • 26/09

Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահը Նյու Յորքում մի շարք հարցեր են քննարկել, Ռոհանին ՀՀ վարչապետին հրավիրել է Իրան

09:07 • 26/09

«Հրապարակ». Արտաշատի ՀՀԿ-ական քա­ղաքապետը «կրոնափոխ» լինելու ճանապարհին է. նա մտերմացել է «ՔՊ»-ական մարզպետի հետ

08:49 • 26/09

«Հրապարակ». Հենրիխ Մխիթարյանին զրկել են դիվանագիտա­կան անձնագրից

08:46 • 26/09

Լեռը շատ բարձր է, ծովում քար կա. The Guardian-ն ի մի է բերել զբոսաշրջիկների ամենաանհեթեթ բողոքները

08:37 • 26/09

«Ժամանակ». ՊԵԿ հնաբնակ պաշ­տոնյան անհասկանալի պատճառներով փոխել է իր անունն ու հայրանունը  

08:20 • 26/09

«Ժամանակ». «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը ԱԺ ընտրություններին մենակ կգնա

08:19 • 26/09

Երևանում և 6 մարզում այսօր էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ կլինեն

08:14 • 26/09

Դուբայում կցուցադրվի կոշիկի ամենաթանկարժեք հավաքածուն՝ պատրաստված ոսկուց ու ադամանդներից

07:45 • 26/09

Ճապոնիայի վարչապետը նշել է պայմանները, որոնց դեպքում հնարավոր կլինի կարգավորել հարաբերությունները ԿԺԴՀ-ի հետ

06:44 • 26/09

Ադրբեջանը պետք է փոխի իր անհարգալից վերաբերմունքը բանակցությունների հանդեպ. Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ում

06:09 • 26/09

Խոշոր ավտովթար Արարատի մարզում. մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և հայտնվել դաշտում. shamshyan.com

05:09 • 26/09

Ամերիկյան զորքերի ներկայությունը Կորեական թերակղզում անհրաժեշտ կլինի անգամ Կորեաների միավորումից հետո. Մուն Չժե Ին

04:19 • 26/09

Նիկոլ Փաշինյանն ու Յոհաննես Հանը քննարկել են ՀՀ-ԵՄ փոխգործակցության ընդլայնմանն ուղղված հարցեր

04:15 • 26/09

ԱՄՆ-ը թույլ չի տա այլ պետություններին շրջանցել հակաիրանական պատժամիջոցները. Ջոն Բոլթոն

03:52 • 26/09

Օգտատերերը հայտնել են Facebook-ի և Instagram-ի աշխատանքում խափանումների մասին

03:22 • 26/09

Մեր նպատակն է Հայաստանն ագրարային երկրից վերածել բարձր տեխնոլոգիական երկրի. Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կազմակերպած քննարկումներին

03:16 • 26/09

Պերուում խոշոր վթար է տեղի ունեցել. զոհվել է ավելի քան 20 մարդ

02:38 • 26/09

Բելառուսում կահույքի գործարանում պայթյուն է որոտացել. կան տուժածներ

02:23 • 26/09

ՀՀ վարչապետը հանդիպում է ունեցել Աֆրիկյան միության կոմիտեի նախագահ Մուսա Ֆակիի հետ

01:58 • 26/09

Ամերիկացի սենատորն առաջարկել է չեղարկել հակառուսական պատժամիջոցների մի մասը

01:41 • 26/09

Նիկոլ Փաշինյանը և Միշել Աունը քննարկել են հայ-լիբանանյան հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր

01:29 • 26/09

Պոմպեոն Իրանն «անօրինականության ռեժիմ» է անվանել և կոչ է արել եվրոպական երկրներին խզել դիվանագիտական հարաբերություններն Իրանի հետ

00:00 • 26/09

ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովում Ռոհանին ԱՄՆ-ին կոչ է արել վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ

23:52 • 25/09

ՌԴ-ում արտասահմանյան վարորդական իրավունքով վարորդներին կարող են արգելել աշխատել, այդ թվում և ԵԱՏՄ քաղաքացիներին

23:43 • 25/09

Աստանայում տղամարդը անկման պահին բռնել է 10-րդ հարկից ընկնող երեխային (տեսանյութ)

23:38 • 25/09

Սաուդյան Արաբիան հերքում է ներգրավվածությունն Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպմանը

23:36 • 25/09

Marca. Տարվա վատագույն ֆուտբոլիստներից կազմված հավաքականը

23:17 • 25/09

Վլադիմիր Պուտինը Բաքվում կհանդիպի Իլհամ Ալիևի հետ

23:02 • 25/09

Մոուրինյուն ՄՅՈւ-ի ավագի թևկապն այլևս չի վստահի Պոգբային

22:52 • 25/09

Ցեղասպանությունները տեղի են ունենում, քանի որ մենք երես ենք դարձնում. Մակրոնը ՄԱԿ-ի ԳՎ-ում բարձրացրել է անվտանգության հարցերը

22:46 • 25/09

Էրդողանի կողմնակից հայտնի պոլսահայը զբաղված է թուրքամետ քարոզչությամբ. Հարութ Սասունյան

22:34 • 25/09

Ջերմ և առանց վիզայի. ռուսական պարբերականը զբոսաշրջիկներին խորհուրդ է տվել նոյեմբերին այցելել Հայաստան

22:31 • 25/09

Հաշվի առնելով ՀՀ ներկա իշխանությունների լեգիտիմությունը` երևի թե ճիշտ ժամանակն է Արցախը ՀՀ կազմ ընդգրկելու հարցը բարձրացնել. ԱՀ ԱԺ պատգամավոր

22:28 • 25/09

Ինչպիսի տեսք է ունենալու վերակառուցված Սանտիագո Բեռնաբեուն (տեսանյութ)

22:13 • 25/09

Հայ-ավստրիական հարաբերություններն ամուր ձեռքերում են. Փաշինյանն անակնկալ հանդիպում է ունեցել Ավստրիայի կանցլերի հետ (տեսանյութ)

22:07 • 25/09

Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ՎԶԵԲ Տարածաշրջանային տնօրենների պատվիրակությանը

21:46 • 25/09

ՌԴ-ից սպասելի են ջղաձգումներ ՀՀ-ում խորհրդարանի լուծարման գործընթացում, դրանից պետք չէ զարմանալ. Ռուբեն Մեհրաբյան (տեսանյութ)