Միայն մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացուն է վերադարձվում եկամտային հարկը, իսկ սեփականություն ունենալը սահմանափակում չէ. ֆինանսների փոխնախարար

22:22 • 12.04.18Վճար­ված եկամտային հարկի գումարներից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարների վերադարձի համակարգի կիրառության նախորդ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ տվյալ համակարգից առավելապես օգտվել են թանկարժեք բնակարաններ ձեռք բերող անձինք, ինչից ելնելով էլ Ֆինանսների նախարարությունը փոփոխություն է արել հիփոթեքով բնակարան ձեռք բերելու համակարգում: Մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացուն վերադարձվում է եկամտային հարկը, և մինչև 55 մլն դրամ վարկ վերցնող քաղաքացին կարող է նաև այլ սեփականություն ունենալ:

Այս և վարկային քաղաքականության վերաբերյալ այլ հարցերի շուրջ Tert.am-ը զրուցել է ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանի հետ:

-Պարո՛ն Անանյան, նախկինում ՀՀ կառավարությունը հիմնավորումով, որ շինարարության ոլորտը խթանվի, բնակարան ձեռք բերելու նպատակով  վարկառուին փոխանցում էր եկամտային հարկը՝ որպես տոկոսադրույք: 2018 –ի հունվարի 1-ից սահմանափակում է արվել, համաձայն որի՝ եկամտային հարկը որպես տոկոսադրույք փոխանցվում է այն վարկառուին, ում վարկի չափը չի գերազանցում 55 մլն դրամը: Ինչո՞ւ նման որոշում կայացվեց, և կա՞ վիճակագրություն որոշակի ժամանակահատվածում, թե պետբյուջեն որքան եկամտային հարկ է «կորցրել» բնակարան ձեռք բերողներից, որքան գումար է բյուջեից գնացել կառուցապատողներին:

-Վճար­ված եկամտային հարկի գումարներից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարների վերադարձի համակարգի կիրառության նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տվյալ համակարգից առավելապես օգտվել են թանկարժեք բնակարաններ ձեռք բերող անձինք, ինչն էլ հանգեցրել է նշյալ համակարգի հասցեականության նվազման և պետական բյուջեի եկամուտների չհիմնավորված կորստի: Հարկային օրենսգրքով որոշակի սահմանափակումներ նախատեսելը պայմանավորված է եղել հենց այդ հանգամանքով, որը կնպաստի նաև նշյալ համակարգի սոցիալական բա­ղա­դրիչի հասցեականության բարձ­րաց­մանը:

Ինչ վերաբերում է նշյալ համակարգի շրջանակներում վերադարձված եկամտային հարկի գումարների չափին, ապա 2017-ին այն կազմել է 2 մլրդ 419 մլն 325 հզր դրամ, իսկ  2018 թվականի 1-ին եռամսյակում ՝ 884 մլն 480 հզր դրամ:

- Վարկառուն կարո՞ղ է ունենալ այլ բնակարան, սեփականություն, թե վարկը տրվում է միայն այն քաղաքացիներին, ովքեր սեփական բնակարան չունեն: Օրենքը թույլ է տալիս նաև վարկի մարման համար ունենալ համավարկառու: Համավարկառուն կարո՞ղ է սեփականություն ունեցող քաղաքացի լինել:

-Վարկառուի, համավարկառուի  կողմից վճարված տոկոս­ների գումարների չափով եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորությունից օգտվե­լու համար ֆիզիկական անձի (վարկառուի, համավարկառուի) կողմից այլ սեփա­կա­նություն ունենալու հանգամանքով պայմանավորված սահմանափակում նախատեսված չէ:

-Եթե քաղաքացին ունի հողամաս և ցանկանում է տուն կառուցել, կարո՞ղ է վերցնել մինչև 55 մլն դրամ վարկ, և կվերադարձվի՞ եկամտային հարկը նրան, թե՞ անգամ եթե հողի սեփականատեր է, նրան վարկ չի տրվի այդ պայմաններով:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետի համաձայն` ՀՀ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից 2018 թվա­կանի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառուցապատողից, պետությունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելուն ուղղված հիփո­թեքային վարկի սպասարկման համար վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից վճարված տոկոսների գումարների չափով վերադարձման ենթակա եկա­մտա­յին հարկը վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց չի վերադարձվում, եթե բնա­կարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռքբերելու գործարքի պայմանագրային արժեքը գերազանցում է 55 միլիոն դրամը: Հաշվի առնելով սա՝ հետևաբար, անհատական բնակելի տան կառուց­ման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկերի նկատմամբ վերոնշյալ սահ­մա­նա­փա­կումը կիրա­ռելի չէ:

-Նշանակություն ունի՞ այն, թե քաղաքացին վարկով առանձնատուն է առնելու, այդ թվում նաև կառուցապատողից, թե բնակելի շենքում բնակարան, թե քաղաքացուն արտոնյալ պայմանով վարկ տրվում է միայն կառուցապատողից  բազմաբնակարան շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված (այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով) եկամտային հարկը վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառու­ցա­պա­տողից, ինչպես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնա­կա­րա­նային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարան ձեռք բերելու կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սա­ցող կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ Հայաստանի Հան­րապետության տարածքում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով վար­ձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպա­սարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափով:

Վճար­ված եկամտային հարկի գումար­նե­րից վարձու աշխատող հան­դի­սացող ֆիզիկա­կան անձի կողմից ստացված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճար­վող տոկոս­ների գումարները վերադարձվում են միայն կա­ռուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառու­ցա­պատողից բնակարաններ ձեռքբերելու դեպքում:

- Եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխությունն արդեն 3 ամիս է՝ ուժի մեջ է մտել. եռամսյա ժամկետում արդեն կա՞ որոշակի պատկեր, թե քանի ոչ հարուստ խավի ներկայացուցիչ է դիմել կառուցապատողին, և առհասարակ, համեմատած նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ՝ ի՞նչ տվյալներ կան:

-ՀՀ հարկային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինան­սա­կան կազմակերպությունից 2018 թվա­կանի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետությունից կամ համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դիսացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհա­տա­կան բնակելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպա­սարկ­ման համար վճարվող տոկոսների գումարները հիփոթեքային վարկի վարկառուին և առկա­յու­թյան դեպքում համավարկառուներին վերադարձվում են եռամսյակի կտրվածքով: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի հուն­վարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետությունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնա­կելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճա­րվող տոկոսների գումարների վերադարձման նպատակով վարկառուների կողմից համա­պատասխան փաստաթղթերը հարկային մարմին են ներկայացվում, իսկ եկամտային հարկի գումարները վերադարձվում են հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո, հայտնում ենք, որ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված և կառու­ցա­պատողից, պետու­թյունից կամ համայնքից փաս­տացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազ­մա­կերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր հան­դի­սացող կառուցապատողից անհա­տա­կան բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնա­կելի տուն կառուցելուն փաստացի ուղղված հիփո­թե­քա­յին վարկերի գծով վերադարձված եկամտային հարկի չափի վերաբերյալ տեղե­կա­տվու­թյուն այս պահին ներկայացնել հնարավոր չէ:

Բեթղեհեմ Արաբյան

Загрузка...

ԼՐԱՀՈՍՕրվա բոլոր նորությունները

21:32 • 24/09

Հայաստանի վարչապետն ու Կիպրոսի նախագահը Նյու Յորքում քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանն ուղղված հարցեր

21:16 • 24/09

Լուկաշենկոն հայտնել է Ուկրաինայի հետ սահմանն ամրապնդելու մասին

21:14 • 24/09

Այսօրվա հեղափոխության ճշգրիտ «ռեցեպտն» է՝ անել այն, ինչ չի ուզում ՀՀԿ-ն և երկիրը կգնա առաջ. Ա. Մանուկյանը՝ արտահերթ ընտրությունների մասին

21:12 • 24/09

Համաշխարհային օլիմպիադա. Հայաստանն ուժեղ գտնվեց Ճապոնիայից

20:58 • 24/09

Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ խոսել է ՀՀ-ում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին

20:56 • 24/09

Հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը՝ օգնել նոր քաղաքային իշխանություններին. Ա. Զուրաբյանը շնորհավորել է նորընտիր քաղաքապետին

20:35 • 24/09

Android-ով առաջին սմարթֆոնը տասը տարեկան է

20:21 • 24/09

2019 -ը դիմավորելու ենք նոր խորհրդարանով, նոր կառավարությամբ, նոր իրավիճակով. Մանուկ Սուքիասյան (տեսանյութ)

20:05 • 24/09

Լուիս Էնրիկե. Տեսակրկնությունները պետք են ֆուտբոլին

20:05 • 24/09

Եթե կուսակցությունները դասեր քաղեն Երևանի ընտրություններում պարտությունից, կարող է՝ ԱԺ ընտրություններում խնդիրներ առաջանան վարչապետի համար. Ա. Բադալյան

19:49 • 24/09

Քվեարկությունը տեղի ունեցավ առանց լարվածության ու խաղաղ մթնոլորտում. Պաշտպանի ամփոփիչ դիրքորոշումներն ընտրությունների վերաբերյալ

19:43 • 24/09

Airbus-ը Բիրմինգհեմի օդանավակայանում փորձել է վայրէջք կատարել ուժեղ քամու պայմաններում (տեսանյութ)

19:28 • 24/09

Ժիրու. Իմ և Մորատայի միջև ազնիվ մրցակցություն է

19:07 • 24/09

ՄԱԿ-ի ամբիոնից մենք պետք է առաջին հերթին փորձենք մեղմել մեր շրջափակման հետևանքները․ ՄԱԿ-ի փորձագետ

18:42 • 24/09

Լիսաբոնի բնակիչները բողոքում են կենտրոնում բնակարանները զբոսաշրջիկներին վարձակալության հանձնելու դեմ

18:29 • 24/09

«Ռեալը» 80 մլն եվրո է առաջարկում «Այաքսի» ֆուտբոլիստի համար

18:26 • 24/09

Շնորհավորում ենք երևանցիներին՝ առանց զանգվածային կեղծիքների անցած ընտրությունների կապակցությամբ. «Երկիր Ծիրանի» կուսակցություն

17:56 • 24/09

ՊԵԿ-ը Կոտայքում ապօրինի գործող ակումբներ է բացահայտել. պետությանը պատճառված վնասի չափը ճշտվում է

17:45 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն կարող է կրճատել Եվրոպա լիգայի մասնակիցների թիվը

17:41 • 24/09

«Բարսելոնան» կբողոքարկի Լանգլեի կարմիր քարտը

17:37 • 24/09

Ադրբեջանին վաճառած զենքը կրակում է Հայաստանի վրա. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Բելառուսի խորհրդարանում

17:27 • 24/09

Ա. Ջավադյանը ՎԶԵԲ Տարածաշրջանային տնօրենների պատվիրակությանը ներկայացրել է գների և ֆինանսական կայունությանն ուղղված ԿԲ քաղաքականությունը

17:16 • 24/09

ԱՄՆ բնակիչն իր տան պարտեզում երկգլխանի օձ է հայտնաբերել (տեսանյութ)

17:13 • 24/09

Քիմ Քարդաշյանը՝ Բեյոնսեի և Ջեյ Զիի համերգին (լուսանկարներ)

17:12 • 24/09

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնին հավակնել է 42 դիմորդ, որոնցից ընտրվել է վարչապետի խորհրդականը

17:09 • 24/09

Լիբանանի նախագահը մեղադրել է Իսրայելին Մերձավոր Արևելքը պառակտելու ձգտման համար

17:09 • 24/09

Ընտրողներին կաշառք տալ-ստանալու հատկանիշներով հարուցված չորս գործ ընդունվել է ՀՔԾ վարույթ

17:04 • 24/09

«Լույս»-ը, «ԲՀԿ»-ն․ «ՀՅԴ»-ն ու «Ժառանգությունը» կողմն են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը

17:00 • 24/09

Քաղաքացին սպառնում է նետվել Երևանի Հաղթանակի կամրջից. փրկարարները դեպքի վայրում են

16:55 • 24/09

Երբ կհանդիպեմ կուսակիցներիս, կհասկանամ՝ դադարեցնում եմ իմ գործունեությունը, թե ոչ. ԼՀԿ անդամ Վիկտոր Ենգիբարյանը պարզաբանում է` ինչու էր կոչ արել ընտրել «Իմ քայլին»  

16:50 • 24/09

«Գազպրոմ»-ն այլևս աշխարհի առաջատար էներգետիկ ընկերությունը չէ. S&P Global Platts

16:38 • 24/09

Marca-ին հայտնի է դարձել տարվա խորհրդանշական հավաքականի 8 ֆուտբոլիստի անուն

16:38 • 24/09

Երևան քաղաքի Արցախի պողոտայի թիվ 32 հասցեում՝ երկաթգծի «Դեպո»-ի տարածքում, օձ է հայտնաբերվել

16:35 • 24/09

Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կլինի Կիևյան և Սեբաստիայի փողոցների չկարգավորվող հետիոտնային անցումների հատվածներում

16:32 • 24/09

Մենք պատրաստ ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակացույցը և ճանապարհային քարտեզը քննարկելու․ ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ

16:30 • 24/09

Ավելի լավ է՝ գետինը մտնենք, եթե մենք ինչ-որ պահի ընտրությունները կեղծենք, լցոնումներ անենք. Ն. Փաշինյան

16:26 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները տեղի են ունեցել ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա. «Անկախ դիտորդ» դաշինք (տեսանյութ)

16:24 • 24/09

Ասադը C-300-ի տրամադրման առնչությամբ զանգահարել է Պուտինին

16:22 • 24/09

Մեքսիկայի Միչոական նահանգի մայրաքաղաք Մորելիայում բացվել է Հայաստանի պատվո հյուպատոսություն

16:14 • 24/09

2 մլրդ դոլար. Michael Kors-ը կգնի Versace նորաձևության տունը

16:10 • 24/09

Աշխարհի առաջնության ժամանակ Ֆրանսիայի հավաքականի առաջատարը Պոգբան էր. Դեշամ

16:09 • 24/09

Ասում են՝ մեծամասնությունը չի մասնակցել ավագանու ընտրություններին, և փորձում են դրանից հետևություններ անել, այդ փաստարկները ծիծաղելի են. Ն. Փաշինյան (տեսանյութ)

16:06 • 24/09

Աշխատակազմից այս պահի դրությամբ ոչ ոք չի ազատվել աշխատանքից, այդ թվում նաև հավաքարարները և պահակը. հերքում Հրազդանի համայնքապետարանից

16:01 • 24/09

Բելառուսն առաջարկում է Հայաստանում կազմակերպել վերելակների և տրակտորների հավաքման արտադրություն

15:52 • 24/09

Դ. Տոնոյանը Մուրացանի հոսպիտալում այցելել է առաջնագծում վիրավորված զինծառայող Ա. Գևորգյանին, շրջել հոսպիտալում (լուսանկարներ)

15:49 • 24/09

Ռամոսն ինձանից ներողություն չի խնդրել. Կարիուս

15:45 • 24/09

Վարչապետի անձնական բարձր վարկանիշը և անմիջական մասնակցությունը քարոզարշավին կանխորոշեցին ավագանու ընտրությունների արդյունքները. ՀՅԴ ԳՄ

15:43 • 24/09

«Միսս Ուկրաինա»-ն նախկին ամուսնու ու երեխայի պատճառով զրկվել է գեղեցկուհու տիտղոսից (լուսանկարներ)

15:39 • 24/09

Բոլոր ուժերին մաղթում եմ հաջողություններ մեր մայրաքաղաքի կառավարման պատասխանատու գործում. Արա Բաբլոյան

15:29 • 24/09

Խորհրդարանական նոր ընտրությունների համար հիմքեր, անհրաժեշտություն չենք տեսնում. Վահրամ Բաղդասարյան

15:24 • 24/09

Բարսելոնայում հոսպիտալացվել է Մոնսերատ Կաբալյեն

15:21 • 24/09

Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կլինեն այլ դասավորություններ, հայտնի չէ՝ ՀՀԿ-ն, Քոչարյանն ինչ կանեն. Ալեքսանդր Ցինկեր

15:19 • 24/09

Քրիստինա Օրբակայտեն մեկնում է ԱՄՆ՝ մշտական բնակության

15:17 • 24/09

Հույս եմ հայտնում, որ Հայկ Մարությանը կյանքի կկոչի հռչակած նախընտրական ծրագրերը և կարդարացնի երևանցիների վստահությունը. Մհեր Շահգելդյան

15:14 • 24/09

Bloomberg-ը Հայաստանը ներկայացրել է որպես զբոսաշրջության ոլորտում արագ տեմպերով աճ արձանագրող երկիր

15:14 • 24/09

«Ռոման» կողմնորոշվել է Դի Ֆրանչեսկոյի հավանական փոխարինողի հարցում

15:10 • 24/09

«Ռեֆորմիստների» կուսակցությունը շնորհավորում է երևանցիներին առաջին արդար և անկախ ընտրությունների կապակցությամբ

15:03 • 24/09

«Երևանի հանրություն» դաշինքը կայացած է համարում Երևանի ավագանու քվեարկությունը

14:58 • 24/09

«Բարսելոնան» 4 ֆուտբոլիստի է դիտարկում՝ որպես Սուարեսին փոխարինող

14:55 • 24/09

Արցախն անկախության նույնքան իրավունք ունի, որքան Հայաստանը, Բելառուսը և Ադրբեջանը. Էդուարդ Շարմազանովը՝ Մինսկում

14:54 • 24/09

Չէի կարող գալ Լիբանան և չլինել ՀՀ-ից դուրս գոյություն ունեցող հայկական միակ ԲՈւՀ-ում՝ Բեյրութի Հայկազյան համալսարանում. Մ. Հայրապետյան

14:51 • 24/09

Ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա իշխանության մոդել կառուցում. «Կոմերսանտ»-ը՝ Երևանի ավագանու ընտրությունների մասին

14:48 • 24/09

Ավազակային հարձակում՝ «Առինջ մոլ»-ում. կասկածյալը հայտնաբերվել է

14:48 • 24/09

ՈւԵՖԱ-ն անդրադարձել է ՀՖՖ նախագահի ընտրություններին

14:46 • 24/09

Եթե ավագանու ընտրությունները զուտ ընտրություններ լինեին, ապա այլ արդյունք կլիներ, վարչապետը ժողովրդից խորհրդարանը ցրելու մանդատ էր խնդրել. Էդմոն Մարուքյան

14:44 • 24/09

Սեպտեմբերի 20-24-ը ոստիկանությունը բացահայտվել է հանցագործության 183 դեպք

14:37 • 24/09

Վարչապետի խորհրդական Հայկակ Արշամյանը նշանակվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում

14:35 • 24/09

Երևանի ավագանու ընտրությունները մի կողմից ունիկալ էին, մյուս կողմից՝ տխուր. Ալեքսանդր Ցինկեր

14:29 • 24/09

Ապօրինի շինարարությունները և հողազավթումները կանխարգելելու համար պետք է համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ. խորհրդակցություն քաղաքապետարանում

14:27 • 24/09

Ընտրախախտումներ ամբողջ օրվա ընթացքում մենք գրեթե չենք ստացել. քաղաքական ուժերն ընդունում են Երևանի ավագանու ընտրության արդյունքները

14:18 • 24/09

Պատրաստ եմ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան ծառայել ձեզ, որ մեր Երևանը միասին դարձնենք մեր երազանքների քաղաքը. Հ. Մարության

14:08 • 24/09

Իգոր Դոդոնին ժամանակավորապես հեռացրել են Մոլդովայի նախագահի պաշտոնից

14:05 • 24/09

Քվեարկության գործընթացն անցել է առանց էական կամ լայնածավալ կազմակերպված խախտումների. «Ականատես» դիտորդական առաքելություն

13:59 • 24/09

Սա վերջին 8 տարիների լավագույն «Յուվենտուսն» է. Կիելինի

13:56 • 24/09

Ա. Սարգսյանը Մտքերի գագաթնաժողովի շրջանակում մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ քննարկել է ներդրումներին վերաբերող հարցեր (լուսանկարներ)

13:55 • 24/09

Դատախազության հանձնարարությամբ առերևույթ ընտրախախտումների 42 դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր

13:53 • 24/09

Կհրապարակվեն ընտրողների ստորագրած ցուցակները, թեև Ընտրական օրենսգիրքը ՏԻՄ ընտրությունների համար դա չի նախատեսում. Տիգրան Մուկուչյան

13:49 • 24/09

Վաղը կձևավորվի աշխատանքային խումբ, և կքննարկենք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող վարորդներին հուզող խնդիրները. Արմեն Փամբուխչյան

13:48 • 24/09

Հրապարակվել են Ռոմանովների ցարական ընտանիքի՝ մահապատժից առաջ արված ու մինչ այս անհայտ լուսանկարները (ֆոտոշարք)

13:47 • 24/09

Ա. Զեյնալյանը կհրաժարվի ավագանու մանդատից և կմնա արդարադատության նախարար, իսկ ընտրությունները բացառիկ էին. Է. Մարուքյան

13:42 • 24/09

Դևիդ Բեքհեմը Զինեդին Զիդանին հրավիրում է իր թիմ

13:40 • 24/09

Ռուսաստանը Սիրիային С-300 կտրամադրի երկու շաբաթվա ընթացքում

13:40 • 24/09

Վարչապետի որոշմամբ՝ Է. Խուրշուդյանը նշանակվել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար

13:30 • 24/09

24 ժամում՝ 124 կմ. 85-ամյա բրիտանացին համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել (տեսանյութ)

13:18 • 24/09

Նախատեսվում է այդ հանգամանքներով պայմանավորված վարույթ իրականացնել. Տ. Մուկուչյանը՝ լռության օրը «Անկախ դիտորդի» հրավիրած ասուլիսի մասին

13:17 • 24/09

Ավագանու ընտրություններն ի ցույց դրեցին ՀՀ քաղաքական համակարգի անառողջ բնույթը. 82% – ը վկայում է իրական մրցակցության բացակայության մասին. Ա. Ղազինյան

13:12 • 24/09

Իսրայելում արագընթաց «երկնային գնացք» կկառուցեն. լրատվամիջոցներ

12:59 • 24/09

ՊԲ ավիացիան մարտական ինքնաթիռների ու ուղղաթիռների ընդգրկմամբ ուսումնամարզական շրջաթռիչքներ է իրականացնելու

12:57 • 24/09

ԱԺ-ը ցրելու մասին քննարկումների գաղափարը մեզ համար ընդունելի է, մենք պատրաստ ենք. Վահե Էնֆիաջյան

12:53 • 24/09

Կատարված աշխատանքի գնահատականները դրական են, իսկ ընտրողների մասնակցության թիվը խոսում է բարձր ակտիվության մասին. Տիգրան Մուկուչյան

12:52 • 24/09

Մոնիկա Բելուչին, Կառլա Բրունին ու մյուս գեղեցկուհիները D&G-ի նորաձևության ցուցադրությանը (լուսանկարներ)

12:52 • 24/09

Վարչապետն աշխատանքային խումբ է ստեղծել գազի գնի ձևավորման վրա ազդեցություն ունեցող բաղադրիչների ուսումնասիրության համար

12:50 • 24/09

Beeline-ում մեկնարկում է «Հաճախորդի օրը»

12:48 • 24/09

Երևանի նոր ավագանու մանդատ կստանա 3 քաղաքական ուժ. ավագանու առաջին նիստի օրը Հայկ Մարությանն օրենքի ուժով կդառնա Երևանի քաղաքապետ

12:41 • 24/09

Շրջանառության մեջ դրվեց նամականիշ` նվիրված «Հայաստանի անվտանգության մարմինների կազմավորման 100-ամյակը» թեմային

12:40 • 24/09

«Արթիկ» ՔԿՀ-ի մոտ կասկածելի փաթեթ են նետել, որի մեջ հայտնաբերվել է կանաչավուն, բուսական զանգված

12:35 • 24/09

Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-4 աստիճանով

12:29 • 24/09

ՄԻՊ–ն աջակցում է մարզերում բնակվող կանանց մասնակցությունը տնտեսական կյանքին․ քննարկում Խաչիկ գյուղում

12:28 • 24/09

Գյուղատնտեսության նախարարը վրաց գործընկերների հետ քննարկել է երկկողմ համագործակցության լայն շրջանակ

12:28 • 24/09

«Հայրենիք-սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի կողմից մասնակի փոխհատուցվել է պետությանը պատճառված վնասը՝ 48,5 մլն ՀՀ դրամ. ՔԿ